CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC by Mind Map: CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

1. 2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò

1.2.1. Mang đến quan điểm hệ thống và tầm nhìn về nhân lực

1.2.2. Tạo động lực tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng

1.2.3. Phát huy tính sáng tạo và chủ động

1.2.4. Taọ cơ hội phát triển nhân lực cấp cao

1.2.5. Tiết kiệm chi phí sử dụng nhân lực

1.2.6. Cải thiện kết quả kinh doanh

2. 2.2 NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU, CĂN CỨ

2.1. Nguyên tắc hoạch định nhân lực

2.1.1. Tập trung dân chủ

2.1.2. Khoa học và thực tiễn

2.1.3. Hài hòa lợi ích

2.1.4. Toàn diện và trọng điểm

2.1.5. Liên tục và kế thừa

2.2. Yêu cầu

2.2.1. Sáng tạo

2.2.2. Chủ động

2.2.3. Linh hoạt

2.2.4. Nhất quán

2.3. Căn cứ

2.3.1. Quan điểm của lãnh đạo cấp cao

2.3.2. Chiến lược của tổ chức doanh nghiệp

2.3.3. Hiện trạng nhân lực doanh nghiệp

2.3.4. Sức ép từ các lực lượng cạnh tranh

2.3.5. Sự thay đổi môi trường vĩ mô

2.3.6. Xu hướng toàn cầu hóa

2.4. Nguyên tắc hài hòa lợi ích

3. 2.3 NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC

3.1. Hoạch định chiến lược nhân lực

3.1.1. Phân tích môi trường quản trị nhân lực

3.1.2. Xây dựng phương án chiến lược nhân lực

3.1.3. Đánh giá và lựa chọn phương án chiến lược nhân lực

3.1.4. Thiết lập chiến lược nhân lực

3.2. Hoạch định chiến thuật nhân lực

3.2.1. Các yêu cầu đối với xây dựng chính sách nhân lực

3.2.2. Nội dung xây dựng chính sách nhân lực

3.2.3. Mộ số chính sách nhân lực chủ yếu

3.3. Hoạch định tác nghiệp nhân lực

3.3.1. Dự báo nhu cầu nhân lực

3.3.2. Dự báo khả năng cung ứng nhân lực

3.3.3. Phân tích tương quan cung cầu nhân lực

3.3.4. Xây dựng kế hoạch tác nghiệp nhân lực