CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC by Mind Map: CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. 7.1 Khái niệm, vai trò

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò

1.2.1. Đảm bảo cho kết quả quản trị nhân lực phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp

1.2.2. Phát hiện kịp thời những dấu hiệu, sai lệch nếu có để tìm phương án phù hợp điều chỉnh

1.2.3. Tránh lãng phí nguồn lực tổ chức/doanh nghiệp

1.3. Nguyên tắc kiểm soát quản trị nhân lực

1.3.1. Đảm bảo tính thống nhất mục tiêu

1.3.2. Đảm bảo sự thừa nhận tích cực của các đối tượng kiểm soát

1.3.3. Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa người kiểm soát và người bị kiểm soát

1.3.4. Đảm bảo tính linh hoạt

2. 7.2 Phân loại kiểm soát quản trị nhân lực

2.1. Kiểm soát trước

2.2. Kiểm soát trong

2.3. Kiểm soát sau

3. 7.3 Nội dung kiểm soát quản trị nhân lực

3.1. Theo cách tiếp cận quá trình

3.1.1. Hoạch định

3.1.2. Tổ chức

3.1.3. Tạo động lực

3.2. Theo cách tiếp cận tác nghiệp

3.2.1. Tuyển dụng

3.2.2. Bố trí, sử dụng

3.2.3. Đánh giá thực hiện công việc

3.2.4. Đão ngộ lao động

3.2.5. Tổ chức, định mức lao động

3.2.6. An toàn, vệ sinh lao động

4. 7.4 Quy trình kiểm soát QTNL

4.1. Xây dựng tiêu chuẩn

4.2. Đo lường kết quả hoạt động

4.3. Phân tích chênh lệch giữa tiêu chuẩn và kết quả thực hiện

4.4. Tiến hành điều chỉnh hoạt động