Soạn thảo văn bản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Soạn thảo văn bản by Mind Map: Soạn thảo văn bản

1. Thao tác với tệp

1.1. Tạo tệp mới

1.2. Mở tệp đã có

1.3. Lưu tệp

1.4. Xem trước khi in vào in

2. Định dạng đoạn văn bản

2.1. Căn lề

2.2. Thụt lề

2.3. Khoảng cách dòng

2.4. Khoảng cách đoạn

3. Định dạng kí tự

3.1. Font chữ

3.2. cỡ chữ

3.3. kiểu chữ

3.4. màu chữ

3.5. phủ màu

4. Trình bày trang văn bản

4.1. Đặt lề

4.2. Hướng giấy

4.3. khổ giấy

5. Chèn các đối tượng

5.1. Chèn tranh

5.2. Chèn bảng

5.3. Chèn hình đơn giản

5.4. Chèn tiêu đề đầu trang/chân trang

5.5. Chèn chữ nghệ thuật

6. Các thành phần của văn bản

6.1. Kí tự

6.2. Từ

6.3. Dòng

6.4. đoạn

6.5. trang