Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Subjunksjoner by Mind Map: Subjunksjoner
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Subjunksjoner

... i adverbiale ledsettninger

Adverbiale leddsetninger fungerer som adverbialer i en setning, og kan vanligvis erstattes av et adverbial uten setningsform. Står først elller sist i helsetningen.

Betingelse

Betingelsessetninger inneholder en betingelse som må oppfylles for at resten av settingsinnholdet skal være aktuelt.Betingelsessetningene skiller seg fra de andre adverbiale leddsetninger ved at de også kan formuleres uten subjunksjon og begynner med verbet:Blåser det opp, kommer vi hjem.Blir det verre, søker vi ly.

Følge

Følgesetninger forteller om resultatet av det som beskrives foran.

Hensikt

Hensiktssetninger forteller om formålet med handlingen som er beskrevet i resten av setningen. Det er svært vanlig at leddsetningen innehollder verbet SKULLE, som også kan uttrykke hensykt.

Motsetning

Motsetningssetning har vi når innholdet i helsetningen er noe annet ann det vi kunne vente oss ut fra innholdet av leddsetningen.

Sammenlikning

Sammenlikningssetninger uttrykker virkelige og hypotetiske sammenlikninger. Noen av subjunksjoner i denne kategorien er slike at den ene innleder leddsetningen, mens den andre helsetningen. Etter innledeordert følger alltid en komparativ. Deretter følger subjektet i den første setningen, verbalet i den andre: Jo mer du forklarer, dess mindre skjønner vi.

Tid

Tidssetninger forteller om tidspunktet når handlingen eller tilstanden finner sted, hvor lengedet varer, hvorofte den inntreffer.

Årsak

Årsakssetninger forteller om grunnen til det som beskrives i resten av helsetningen.

... i nominale leddsetninger

Ledene subjekt, objekt og predikativ har samme type materiale og kalles NOMINALE ledd. Nominale leddsetninger fungerer på samme måte i en setning som et nominalt ledd gjør:De fortalte at hun hadde vunnet (== de fortalte en historie)Nominale leddsetninger kan brukes for: subjektet, objektet, egentlig subjekt, predikativ.

om

brukes som subjunksjon når det er et spørsmål uten spørreord som underordnes.

at

brukes etter svært mange verb og verbale uttrykk for utsagn og meninger.

SPØRREORD

... i adjektiviske setninger

Adjektiviske leddsetninger har samme funksjon som et adjektiv og beskriver nærmere et substanktivisk led.

som

Som skiller seg fra de andre subjunksjonene ved at ordet i tillegg til et ledd i den overordnet setningen og utgjør et setningsledd i leddsetningen. Derfor kalles som også relativt pronomen.