Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Subjunksjoner by Mind Map: Subjunksjoner
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Subjunksjoner

... i adverbiale ledsettninger

Adverbiale leddsetninger fungerer som adverbialer i en setning, og kan vanligvis erstattes av et adverbial uten setningsform. Står først elller sist i helsetningen.

Betingelse

Betingelsessetninger inneholder en betingelse som må oppfylles for at resten av settingsinnholdet skal være aktuelt.Betingelsessetningene skiller seg fra de andre adverbiale leddsetninger ved at de også kan formuleres uten subjunksjon og begynner med verbet:Blåser det opp, kommer vi hjem.Blir det verre, søker vi ly.

hvis, Hvis det blåser opp, kommer vi hjem.

dersom

om

med mindre

i fall

bare

uten at, Jeg vil ikke dra uten at du også kommer.

på den betingelse at

på betingelse av at, Jeg drar på betingelse av at du også kommer.

under forutsetning av at

Følge

Følgesetninger forteller om resultatet av det som beskrives foran.

så... at, Det var så kaldt at de dro hjem.

slik at, Det blåste opp til snøstorm, slik at de måtte søke ly.

så, Hun lo så hun ristet.

sånn at

med den følge at

med det resultat at

Hensikt

Hensiktssetninger forteller om formålet med handlingen som er beskrevet i resten av setningen. Det er svært vanlig at leddsetningen innehollder verbet SKULLE, som også kan uttrykke hensykt.

for at, De søkte ly for at de ikke skulle gå seg vill i stormen.

slik at

så, De holdt seg inne så de ikke skulle fryse.

med det for øye at

Motsetning

Motsetningssetning har vi når innholdet i helsetningen er noe annet ann det vi kunne vente oss ut fra innholdet av leddsetningen.

selv om, Selv om det var kaldt, dro de videre.

til tross for at, De gikk ut til tross for at det blåste opp.

skjønt

enda

mens, De planla alt, mens han måtte betale.

Sammenlikning

Sammenlikningssetninger uttrykker virkelige og hypotetiske sammenlikninger. Noen av subjunksjoner i denne kategorien er slike at den ene innleder leddsetningen, mens den andre helsetningen. Etter innledeordert følger alltid en komparativ. Deretter følger subjektet i den første setningen, verbalet i den andre: Jo mer du forklarer, dess mindre skjønner vi.

som

slik som

som om, De snakket som om de eide stedet.

enn, Uværet kom mye fortere enn det pleier å gjøre.

jo .. dess, Jo mer du forklarer, dess mindre skjønner vi.

jo ... desto

dess ... dess, Dess forstere de kommer, dess bedre er det.

jo ... jo

like ... som, Det blåste like mye som det gjorde i fjor.

så ... som

Tid

Tidssetninger forteller om tidspunktet når handlingen eller tilstanden finner sted, hvor lengedet varer, hvorofte den inntreffer.

da, Da det begynte å blåse, gikk vi hjem.

når, Vi spiser når de kommer.

mens, De planla alt mens han sov.

idet

etter at

siden, Det har vært kaldt siden vi kom.

før, De kom før det ble mørkt.

til

innen

så lenge, Vi holder oss hjemme så lenge det blåser sånn

hver gang, Hver gang vi drar på fjellet, blir det uvær.

etter hvert som

inntil

straks, Dere må komme straks dere er ferdige.

Årsak

Årsakssetninger forteller om grunnen til det som beskrives i resten av helsetningen.

fordi, De gikk ikke ut fordi det blåste opp til snøstorm.

siden, Siden det var så kaldt, dro vi hjem.

ettersom

når, Når de kommer så sent, får de ta følgende.

da

i og med at, I og med at vi var forsinket, fikk vi ikke sett begynnelsen på filmen.

på grunn av at

tatt i betraktning at

på bakgrunn av at

... i nominale leddsetninger

Ledene subjekt, objekt og predikativ har samme type materiale og kalles NOMINALE ledd. Nominale leddsetninger fungerer på samme måte i en setning som et nominalt ledd gjør:De fortalte at hun hadde vunnet (== de fortalte en historie)Nominale leddsetninger kan brukes for: subjektet, objektet, egentlig subjekt, predikativ.

om

brukes som subjunksjon når det er et spørsmål uten spørreord som underordnes.

Hun visste ikke om han var reist.

at

brukes etter svært mange verb og verbale uttrykk for utsagn og meninger.

Hun visste ikke at han var reist.

SPØRREORD

hva, Hun visste ikke hva han har gjort på reise.

hvordan, Hun visste ikke hvordan hans reise var.

hvorfor, Hun visste ikke hvorfor han var reist.

når, Hun visste ikke når han var reist.

hvor, Hun visste ikke hvor han var reist.

hvilket/hvilken/hvilke, Hun visste ikke hvilken reise han valgt til slutt.

... i adjektiviske setninger

Adjektiviske leddsetninger har samme funksjon som et adjektiv og beskriver nærmere et substanktivisk led.

som

Som skiller seg fra de andre subjunksjonene ved at ordet i tillegg til et ledd i den overordnet setningen og utgjør et setningsledd i leddsetningen. Derfor kalles som også relativt pronomen.

De har kjøpt et hus som er hundre år gammelt.

Jeg likte boka som du ga meg.