Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài theo cách tiếp cận vĩ mô

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài theo cách tiếp cận vĩ mô by Mind Map: Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài theo cách tiếp cận vĩ mô

1. Khái niệm môi trường vĩ mô

1.1. không bị ảnh hưởng, tác động bởi doanh nghiệp

1.2. tác động đến ngành doanh nghiệp hoạt động

2. Các bước phân tích môi trường vĩ mô

2.1. Scanning: xác định các thay đổi

2.2. Monitoring: theo dõi, quan sát

2.3. Forecasting: dự báo

2.4. Assessing: đánh giá các xu hướng

3. Công cụ STEEP

3.1. (S)ocial

3.2. (T)echnology

3.3. (E)conomic

3.4. (E)nviroment

3.5. (P)olitical