CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG by Mind Map: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm

1.1. Những vấn đề liên quan đến lương thực, thực phẩm trên thế giới

1.2. Các hệ thống nông nghiệp trên thế giới, những loài thực vật, động vật nuôi sống thế giới

1.3. Nhu cầu về năng lượng - Những triển vọng trong sản xuất nông nghiệp

1.3.1. Nhu cầu năng lượng

1.3.2. Triển vọng trong sản xuất nông nghiệp - Cuộc cách mạng xanh

2. Tài nguyên đất

2.1. Tầm quan trọng, cấu trúc, sự hình thành và các loại đất chính

2.1.1. Tầm quan trọng

2.1.2. Cấu trúc đất

2.1.3. Sự hình thành đất

2.1.4. Các loại đất chính

2.2. Tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam

2.2.1. Tài nguyên đất trên thế giới

2.2.2. Tài nguyên đất ở Việt Nam

2.3. Sự bảo tồn đất

2.3.1. Tầm quan trọng của sự bảo tồn đất

2.3.2. Các đặc điểm chính trong việc bảo tồn đất

3. Tài nguyên khoáng sản

3.1. Nguyên liệu cấu tạo vỏ Trái Đất - Các loại khoáng sản

3.1.1. Nguyên liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

3.1.2. Các loại khoáng sản

3.2. Nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản

3.2.1. Tài nguyên khoáng sản trên thế giới

3.2.2. Tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

3.2.3. Tệ nạn khai thác bừa bãi các khoáng sản

3.3. Tương lai của khoáng sản

3.3.1. Tài nguyên khoáng sản lục địa

3.3.2. Tài nguyên khoáng sản đại dương

4. Định nghĩa và các đối tượng nghiên cứu

5. 1. Mở đầu về khoa học và môi trường

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu và một số thí dụ về tác động của con người đối với môi trường

5.1.1. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1.2. Một số thí dụ về tác động của con người làm ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường

5.2. Mối quan hệ của môn học và các ngành khoa học khác

5.3. Các quan điểm đối lập về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

5.3.1. Nhóm Néo_malthus

5.3.2. Nhóm Cornucopians

5.3.3. Mối tương quan giữa dân số, sử dụng tài nguyên, công nghệ, suy thoái và ô nhiễm môi trường

5.3.3.1. Căn nguyên của sự suy thoái môi trường

5.3.3.2. Sự phân bố dân cư

6. 2. Các nguyên lý cơ bản của sinh thái học và khoa học môi trường

6.1. Sinh vật và môi trường

6.1.1. Nhân tố sinh thái

6.1.1.1. Nhân tố sinh thái vô sinh

6.1.1.2. Nhân tố sinh thái hữu sinh

6.1.1.3. Nhân tố con người

6.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái

6.1.2.1. Đất

6.1.2.2. Địa hình

6.1.2.3. Ánh sáng

6.1.2.4. Nhiệt độ

6.1.2.5. Nước

6.1.2.6. Không khí

6.1.3. Quần thể sinh vật

6.1.3.1. Định nghĩa

6.1.3.2. Đặc trưng cơ bản của quần thể

6.1.4. Sự thích nghi đối với môi trường

6.1.4.1. Sự thích nghi đối với môi trường đất

6.1.4.2. Sự thích nghi đối với môi trường địa hình

6.1.4.3. Sự thích nghi đối với ánh sáng

6.1.4.4. Sự thích nghi đối với nhiệt độ

6.1.4.5. Sự thích nghi đối với môi trường nước

6.1.4.6. Sự thích nghi đối với môi trường không khí

6.2. Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

6.2.1. Quần xã sinh vật và các đặc trưng

6.2.1.1. Định nghĩa

6.2.1.2. Đặc trưng cơ bản của quần xã

6.2.2. Hệ sinh thái và các đặc trưng của hệ sinh thái

6.2.2.1. Định nghĩa

6.2.2.2. Cấu trúc

6.2.2.3. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và trao đổi chất

6.2.2.4. Chu trình sinh địa hóa học

6.2.2.5. Các loại hệ sinh thái

6.2.2.5.1. Các kiểu chính của hệ sinh thái trên cạn

6.2.2.5.2. Các kiểu của hệ sinh thái thủy sinh

6.2.2.6. Sự tiến hóa của hệ sinh thái

6.2.3. Con người và hệ sinh thái

7. 3. Dân số học và phát triển dân số

7.1. Khái niệm cơ bản của dân số học

7.1.1. Tăng trưởng quần thể

7.1.2. Sự sinh sản, tử vong, di cư, nhập cư

7.1.3. Biến động số lượng cá thể của quần thể

7.2. Sự phát triển dân số người

7.2.1. Lịch sử gia tăng dân số thế giới

7.2.2. Chỉ số sinh, tử, tỷ lệ gia tăng dân số thế giới hiện nay

7.2.3. Chỉ số sinh, tử, tỷ lệ gia tăng dân số nước ta hiện nay

7.2.4. Dự báo phát triển dân số

8. 4. Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người

8.1. Nhu cầu về nhà ở

8.1.1. Nhà ở của con người

8.1.2. Kiến trúc nhà ở của các dân tộc trên thế giới

8.1.3. Nhà ở nông thôn và thành thị

8.2. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa

8.2.1. Nguồn gốc

8.2.2. Đô thị hóa ở thế kỉ XIX và hiện nay

8.3. Nhu cầu văn hóa xã hội

8.3.1. Nhu cầu về đời sống văn hóa xã hội văn minh

8.3.2. Nhu cầu du lịch, giải trí, thể thao của con người

9. 5. Tài nguyên thiên nhiên

9.1. Định nghĩa

9.2. Sự phân bố tài nguyên thiên nhiên

9.3. Phân loại các kiểu tài nguyên và tình hình sử dụng

9.4. Tài nguyên nước

9.4.1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nước

9.4.2. Sự cung ứng và phục hồi nước

9.4.2.1. Sự cung ứng phục hồi nước trên toàn cầu

9.4.2.2. Nước dòng chảy

9.4.2.3. Nước ngầm

9.4.2.4. Sự sử dụng nước của thế giới và của Mỹ

9.4.3. Các vấn đề về tài nguyên nước

9.4.3.1. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng trong khi nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm, suy thoái, khan hiếm, cạn kiệt.

9.4.3.2. Sử dụng không hợp lí

9.4.3.3. Sự phân bố tài nguyên nước không đồng đều

9.4.3.4. Biến đổi khí hậu gia tăng đang gây ra những tác động sâu sắc đến tài nguyên nước.

9.4.4. Quản lý tài nguyên nước

9.4.4.1. Gia tăng sự cung ứng sử dụng

9.4.4.1.1. Những phương pháp quản trị tài nguyên nước

9.4.4.1.2. Những đập, hồ, bể chứa nước

9.4.4.1.3. Khai thác nước ngầm

9.4.4.1.4. Sự khử mặn

9.4.4.2. Sự bảo tồn nước

9.4.4.2.1. Sự quan trọng của bảo tồn nước

9.4.4.2.2. Giảm sự hao hụt nước tưới tiêu

9.4.4.2.3. Giảm lãng phí nước trong công nghiệp

9.4.4.2.4. Giảm lãng phí nước trong gia dụng

9.5. Tài nguyên năng lượng

9.5.1. Lược sử sử dụng năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam

9.5.1.1. Từ thời kì sơ khai đến thời kì hiện đại

9.5.1.1.1. Than đá

9.5.1.1.2. Khí đốt thiên nhiên

9.5.1.1.3. Dầu lửa

9.5.1.2. Sự sử dụng năng lượng và các vấn đề ở những nước kém phát triển

9.5.1.3. Sự khủng hoảng dầu trong những năm 1970

9.5.1.4. Dầu dư thừaa những năm 1980

9.5.1.5. Công nghiệp điện nguyên tử

9.5.1.6. Điện năng

9.5.2. Năng lượng mới

9.5.2.1. Năng lượng mặt trời

9.5.2.2. Năng lượng địa nhiệt

9.5.2.3. Năng lượng nhiệt hạch

9.5.2.4. Năng lượng từ đại dương

9.5.2.5. Năng lượng gió

9.5.2.6. Năng lượng từ tuyết

9.5.2.7. Năng lượng từ sự lên men sinh học

9.6. Tài nguyên rừng

9.6.1. Những khái niệm cơ bản về rừng

9.6.2. Phân loại thảm thực vật rừng

9.6.3. Hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng trên thế giới và ở Việt Nam

9.6.4. Quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng

9.6.5. Dịch vụ sinh thái và môi trường rừng

9.7. Tài nguyên thiên nhiên sinh học

9.7.1. Tài nguyên thực vật và động vật hoang dã

9.7.2. Bảo vệ các loài hoang dã

9.7.2.1. Tiến đến sự thành lập các hiệp ước và luật lệ

9.7.2.2. Tiến đến việc thành lập khu bảo tồn loài thú hoang dã

9.7.2.3. Ngân hàng gen, sở thú, vườn thực vật, ao cả

9.7.3. Ý nghĩa của việc bảo tồn động vật và thực vật hoang dã

9.7.3.1. Ý nghĩa thẩm mỹ và giá trị

9.7.3.2. Ý nghĩa sinh thái

9.7.3.3. Ý nghĩa đạo lý

10. 6. Ô nhiễm môi trường

10.1. Ô nhiễm môi trường nước

10.1.1. Tình trạng ô nhiễm nước

10.1.2. Các loại ô nhiễm nước

10.1.2.1. Ô nhiễm hữu cơ

10.1.2.2. Ô nhiễm sinh học

10.1.2.3. Ô nhiễm hóa học

10.2. Ô nhiễm môi trường không khí

10.2.1. Tình hình ô nhiễm không khí

10.2.2. Các chất gây ô nhiễm không khí

10.2.2.1. Ô nhiễm hóa học

10.2.2.2. Ô nhiễm sinh học

10.2.2.3. Ô nhiễm vật lý

10.2.3. Hậu quả của ô nhiễm không khí

10.3. Ô nhiễm môi trường đất

10.3.1. Tình hình ô nhiễm đất

10.3.2. Các loại ô nhiễm đất đai

10.3.2.1. Ô nhiễm sinh học

10.3.2.2. Ô nhiễm vật lý

10.3.2.3. Ô nhiễm hóa học

10.3.3. Hậu quả của ô nhiễm đất

10.4. Ô nhiễm tiếng ồn

10.4.1. Định nghĩa

10.4.2. Tình hình ô nhiễm tiếng ồn hiện nay

10.4.3. Hậu quả của ô nhiễm tiếng ồn

10.5. Ô nhiễm phóng xạ

10.6. Ô nhiễm nhiệt

10.7. Ô nhiễm văn hóa, xã hội

11. 7. Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường

11.1. Tình hình môi trường thế giới

11.1.1. Tình hình môi trường cuối những năm 1970

11.1.2. Dân số, tài nguyên, môi trường thế giới

11.1.3. Dân số, tài nguyên, môi trường ở những nước đang phát triển

11.2. Tình hình môi trường Việt Nam

11.3. Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường ở quy mô toàn cầu

11.3.1. Khí quyển và khí hậu

11.3.2. Đất trồng và sự hoang mạc hóa

11.3.3. Nước ngọt

11.3.4. Rừng nhiệt đới

11.3.5. Đa dạng sinh học

11.3.6. Đại dương

11.3.7. Sức khỏe liên quan đến môi trường

11.4. Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường Việt Nam

11.4.1. Dân số

11.4.2. Sản xuất lương thực, thực phẩm

11.4.3. Trồng rừng và đa dạng sinh học

11.4.4. Phòng chống ô nhiễm

11.4.5. Quản lý và quy hoạch môi trường

11.4.6. Công tác giáo dục, đào tạo môi trường