Хөдөлмөрийн эдийн засаг

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хөдөлмөрийн эдийн засаг by Mind Map: Хөдөлмөрийн эдийн засаг

1. Мэдлэгийн эдийн засаг, инноваци, ХЭЗ өөрчлөлт

1.1. Мега тренд

1.1.1. Хүний хөгжил, хувь хүний үзүүлэх нөлөөний өсөлт

1.1.2. Дэлхийн нийгэмлэг дэх олон туйлт хандлагын гүнзгийрэл

1.1.3. Хүн ам зүйн хүрээний томоохон өөрчлөлтүүд

1.1.4. Хоол, хүнс, ус эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээний өсөлт

1.1.5. ШУ Технологийн дэвшил

1.1.5.1. Мэдээллийн техологи

1.1.5.2. Үйлдвэрлэлийн технологи

1.1.5.3. Нөөцийн технологи

1.1.5.4. Эрүүл мэндийн технологи

1.1.5.5. Био технологи

1.1.5.6. Нано технологи

1.1.5.7. Хүрээлэн буй орчны технологи

1.1.5.8. Эрчим хүчний технологи

1.1.5.9. Соёлын технологи

1.1.5.10. Дизайн технологи

1.2. Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг

1.2.1. Мэдлэгийн шинэ үүрэг бол ЭЗ нөөц, баялаг бүтээх эх сурвалж, үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл

1.2.2. 4 тулгуур

1.2.2.1. ЭЗ хөшүүрэг, эрх зүйн зохицуулалтын механизм

1.2.2.2. Боловсрол мэдлэгтэй, бүтээлч, ур чадвартай хүний нөөц

1.2.2.3. Мэдээллийн динамик дэд бүтэц

1.2.2.4. Үндэсний инновацийн үр ашигтай тогтолцоо

1.2.2.4.1. Өсөлийн гол эх сурвалж -Инноваци

1.3. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсал

1.3.1. Тоон технологийн хувьсгалаас дижилтал эрин

1.3.2. Киберфизик системүүд аж үйлдвэрт нэвтэрч, физик, тоо болон биологийн салбар хоорондын хил хязгаар арилна

1.3.3. Бүрэн автомат үйлдвэрлэл Big data-analyze, Internet, 3d printing, blockchain

1.4. Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлийн чиг хандлага

1.4.1. Өндөр технологи мэдлэгт тулгуурласан, нарийн төвөгтэй олон талт ажил хөдөлмөрүүд бий болно

1.4.2. Ажлын байрны тавигдах шаардлагад өөрчлөлт

1.4.2.1. Мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай

1.4.2.2. Зөв төлөвшил, эерэг хандлагатай

1.4.2.3. Хүсэл тэмүүлэл, зорилго, эрч хүчтэй

1.4.2.4. Багаар ажиллах чадвартай

1.4.2.5. Асуудал шийдвэрлэх чадвартай

1.4.2.6. Хариуцлага хүлээх чадвартай

1.4.2.7. Бүтээлч сэтгэлгээтэй

1.4.2.8. Харилцааны ур чадвартай

1.4.2.9. Хөгжих эрмэлзэлтэй, суралцах, судлах чадвартай

1.4.2.10. Улс төрждөггүй

1.4.3. Ирээдүйн ажлын байр

1.4.3.1. Гэр ажлын байр

1.4.3.2. Ажлын байрууд-уулзалт сургалт, нийгмийн арга хэмжээний талбар

1.4.3.3. Хувийн ажлын байр

1.4.3.4. Виртуал ажлын байр

1.4.3.5. Багц ажлын байр-Portfolio working

2. Орчин үеийн ХЭЗ-ийн онолын үндэс

2.1. Хөдөлмөр, түүний мөн чанар агуулга

2.1.1. Хөдөлмөрлөх үйл ажиллагаа

2.1.1.1. Хөдөлмөр-тодорхой зорилго чиглэлтэй баялаг бүтээхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа

2.1.1.1.1. Баялаг бүтээх

2.1.1.1.2. Тодорхой зорилго чиглэлтэй

2.1.1.1.3. Хууль эрх зүй, ёс зүйд нийцсэн үйл ажиллагаа

2.1.1.1.4. Хэрэгцээтэй үйл ажиллагаа

2.1.2. Хөдөлмөрийн 4 бүрдэл хэсэг

2.1.2.1. Хөдөлмөрийн зүйл- Баялаг бүтээхэд ашигладаг материаллаг, материаллаг бус нөөц

2.1.2.2. Хөдөлмөрийн хэрэгсэл- багаж хэрэгсэл, ажлын байр

2.1.2.3. Хөдөлмөрийн сүбъект- ажиллагч болон хөдөлмөрийн хамт олон

2.1.2.4. Хөдөлмөрийн орчин, нөхцөл- материаллаг ба нийгэм, сэтгэл зүйн орчин

2.1.3. Хөдөлмөрийн шинж чанар

2.1.3.1. Нийгмийн- Нийгмийн үзэгдэл, харилцааны нэг хэлбэр

2.1.3.2. Сэтгэл зүйн-Сэтгэл зүйн хүч, энергийн зарцуулалт

2.1.3.3. Физиологийн-Биеийн хүчний, энергийн зарцуулалт

2.1.4. Хөдөлмөрийн талууд

2.1.4.1. Эдийн засгийн тал-Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ХЗЗ, хөдөлмөрийн бүтээмж, хөдөлмөр ЗБ, Нормчлол,цалин хөлс урамшуулал, хөдөлмөрийн төлөвлөлт, дүн шинжилгээ бүртгэл

2.1.4.2. Техник, технологийн тал-Техник, технологи, эрчим хүчний хангамж, техникийн аюулгүй байдал

2.1.4.3. Нийгмийн тал-Хөдөлмөрийн агууламж таалагдаг абйдла, нэр хүнд, идэвхижүүлэлт, нийгмийн түншлэл, хамтын ажилллагаа

2.1.4.4. Сэтгэл зүй физиологийн тал-төвөгшил, ачаалал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн өнхцөл

2.1.4.5. Хууль эрх зүйн тал-Хөдөлмөрийн харилцааны, ХЗЗ эрх зүйн зохицуулалт

2.1.5. Хөдөлмөрийн үүрэг ач холбогдол

2.1.5.1. Хэрэгцээ хангах

2.1.5.2. Нийгмийн баялаг бүтээх

2.1.5.3. Нийгмийн бүтээгч,хөгжил дэвшлийн хүчин зүйл

2.1.5.4. Хүний хөгжлийн хангах

2.1.5.5. Эрх чөлөөний баталгаа

2.1.6. Хөдөлмөрийн агуулга

2.1.6.1. Боловсрол, ур чадвар, хувь хүний онцлог зэрэгт тавигдах шаардлагыг тодорхойлно

2.1.6.1.1. Хөдөлмөрийн агуулгын өөрчлөлтийн хүчин зүйл

2.1.6.1.2. Хөдөлмөрийн агуулгад тулгуурласан ангилал

2.2. Хөдөлмөрийн ЭЗ судлах зүйл, ЭЗ ухаанд эзлэх байр суурь

2.2.1. Хөдөлмөр нь олон талт ойлголт тул ШУ-ны олон салбарын судлагдахуун болдог

2.2.1.1. Хөдөлмөрийн ЭЗ онол

2.2.1.1.1. Мэдлэгийн менежмент

2.2.1.1.2. Бүтээмжийн менежмент

2.2.1.2. Хүн ам зүй

2.2.1.2.1. Хөдөлмөрийн статистик

2.2.1.3. Хөдөлмөрийн социологи

2.2.1.4. Хөдөлмөрийн сэтгэл зүй

2.2.1.5. Хөдөлмөрийн физиологи

2.2.1.5.1. Анагаах ухаан

2.2.1.6. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

2.2.1.6.1. Эргономик

2.2.1.6.2. Анагаах ухаан

2.2.1.7. Хөдөлмөр хамгаалал

2.2.1.7.1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

2.2.1.8. Хөдөлмөр зохион байгуулалт

2.2.1.8.1. Техник технологи

2.2.1.8.2. Менежментийн ухаан

2.2.1.8.3. Чанарын менежмент

2.2.1.9. Хүний нөөцийн менежмент

2.2.1.9.1. Сурган хүмүүжүүлэх ухаан

2.2.1.10. Хөдөлмөрийн эрх зүй

2.2.1.10.1. Хөдөлмөрийн ёс зүй

3. ЭЗ сэтгэлгээ ба Хөдөлмөрийн тухай онол

3.1. ЭЗ онол, сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага, урсгалууд

3.1.1. Үндсэн асуудал

3.1.1.1. Хөдөлмөрийн төрөл, хэлбэр

3.1.1.2. Хөдөлмөрийн үр дүн (Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ) -ийн хоорондын уялдаа

3.1.1.3. Хөдөлмөрийн бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлтэнд гүйцэтгэх үүрэг

3.1.1.4. Хөдөлмөрийн үнэ, түүнийг тогтооход нөлөөлөх хүчин зүйлс

3.1.2. Хөдөлмөрийн тухай онол, үе шат

3.1.2.1. ЗЗЭЗ өмнөх үе XII зуун хүртэлх Эртний ба дундад зууны үе

3.1.2.1.1. Күнкз, Моистууд, Хятад

3.1.2.1.2. Вавилон

3.1.2.1.3. Артхашастра Энэтхэг

3.1.2.1.4. Ксенофонт, Платон, Аристотель Эртний Грек

3.1.2.1.5. Фома Аквинский Европ

3.1.2.1.6. Ибн Хальдун Дорно дахин

3.1.2.1.7. Үл гүйцэлдэх Утопи социализм

3.1.2.2. Чөлөөт ЗЗЭЗ үе: XII зууны сүүлч-XX зууны 30-аад он

3.1.2.2.1. Меркантилизм

3.1.2.2.2. Физиократ онол

3.1.2.2.3. Улс төр ЭЗ ухаан

3.1.2.2.4. Орчин үеийн ЭЗ онол

3.1.2.3. Төрийн зохицуулалттай, нийгмийн чиг баримжаатай ЗЗЭЗ үе 1930-Макро ЭЗ

3.2. Хөдөлмөрийн тухай онолын хөгжлийн чиг хандлага

3.2.1. Өртгийн хөдөлмөрийн онол

3.2.1.1. Физиократ онол

3.2.1.2. А.Смит Үндэсний баялаг

3.2.1.3. Марк Блауг-Бүтээмжтэй, бүтээмжгүй хөдөлмөр

3.2.1.4. Рикардо, К.Маркс-Социализмийн ЭЗ онол Марсизм

3.2.2. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн онол

3.2.2.1. Ж.Б Сей -Капитализмийн ЭЗ онол, ЗЗЭЗ онол

4. Хөдөлмөрийн зах зээл

4.1. Эрэлт

4.1.1. Хөдөлмөрөөр бүтээж байгаа бүтээгдэхүүний үнэлгээ өндөр, эргэлт сайн байвал хөдөлмөрийн эрэлт байнга байна.

4.1.1.1. Богион хугацааны үйлдвэрлэлийн функц

4.1.1.2. Нийт ахуйц ба дундаж бүтээгдэхүүн

4.1.2. Тухайн хугацаанд тогтож байгаа тэнцвэрт цалинд худалдан авахад бэлэн ажилчдын тоо эсвэл цагаар тодорхойлогдоно

4.2. Нийлүүлэлт

4.2.1. Өрх

4.2.1.1. Нас хүйс, боловсрол, ЭМ, орлогын түвшин

4.2.2. ажлын цаг, ажиллагчийн тоо, орлогын түвшингөөс хамаарна

4.2.2.1. Цагийн хуваарилалт

4.2.2.1.1. Орлого нэмэгдэхэд хөдөлмөрийн нийлүүлэлт нэмэгдэх

4.2.2.1.2. Орлого нэмэгдэхэд хөдөлмөрийн нийлүүлэлтээ багасгавал орлогодоо сэтгэл ханасныг илэрхийлнэ

4.3. Хөдөлмөрийн ЗЗ онцлог

4.3.1. чиг үүрэг

4.3.1.1. Ажиллах хүч, салбар, газар зүйн бүс хоорондын оновчтой хуваарилалтыг хангах

4.3.1.2. эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр

4.3.1.3. Оновчтой үр ашигтай ажил эрхлэлтийг бий болгох

4.3.1.4. Хүн амыг орлоготой, цалин хөлсний тэнцвэрт түвшинг тогтоох

4.3.1.5. Идэвхижүүлэх-ур чадвар нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөн

4.3.2. онцлог

4.3.2.1. Өвөрмөц таваар

4.3.2.2. Хөдөлмөрийн эрэлт, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлтээр тодорхойлогдоно

4.3.2.3. Нийгмийн хүчин зүйлсийн нөлөө их

4.4. Хөдөлмөрийн ЗЗ загвар

4.4.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн төгс өрсөлдөөнт загвар

4.4.1.1. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлтийг нэмэгдүүлэх

4.4.1.2. Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

4.4.1.3. Орлох нөөийн үнийг өсгөх

4.4.2. Монопсони загвар нэг хэрэглэгч, нэг ажил олгогч гэсэн утгатай ажилтнууд өөр ажилд орох боломж муу-бага цалингаар ажиллах

4.4.3. Үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоотой загвар-аль болох ажилчдыг өндөр цалингаар ажиллуулах эрмэлзэлтэй

4.4.3.1. бодлого

4.4.3.1.1. Гадны ажиллагчдын тоо хязгаарлах

4.4.3.1.2. Хүүхдийн хөдөлмөрийн багасгах

4.4.3.1.3. Тэтгэврийн насны ажиллагчдын хугацаанд нь тэтгэвэрт гаргах

4.4.3.1.4. Ажлын цаг бууруулах

5. Хөдөлмөрлөх үйл ажиллагаа, хөдөлмөр зохион байгуулалтын үндэс

5.1. Хөдөлмөрийн чадавхи нөөц, хөдөлмөрийн хуваарь ба төрөлжилт

5.1.1. Хөдөлмөрийн чадавхи, нөөц, ажиллах хүч

5.1.1.1. Хөдөлмөрийэ чадавхийн цаг хугацааны хамрах хүрээ

5.1.1.1.1. Өнгөрсөн үе, чадавхийн хуримтлал

5.1.1.1.2. Одоо-Чадавхийн ашиглалт

5.1.1.1.3. Ирээдүй-Хөгжил

5.1.1.2. Чадавхийн түвшин

5.1.1.2.1. Ажиллагчийн хөдөлмөрийн чадавхи

5.1.1.2.2. Байгууллагын хөдөлмөрийн чадавхи

5.1.1.2.3. Нийгмийн хөдөлмөрийн чадавхи

5.1.1.3. Хөдөлмөрийн нөөц, ажиллах хүч

5.1.1.3.1. Хүн ам

5.1.2. Хөдөлмөрийн хуваарь, төрөлжилт, хоршил

5.1.2.1. Хөдөлмөрийн хуваарь

5.1.2.1.1. Түвшин

5.1.2.1.2. Объект

5.1.2.1.3. Түүхэн хөгжил

5.1.2.2. Хөдөлмөрийн төрөлжилт

5.1.2.2.1. Хэлбэр

5.1.2.2.2. Хамрах хүрээ

5.1.2.3. Хөдөлмөрийн хоршилт

5.1.2.3.1. Хэлбэр

5.2. Хөдөлмөр зохион байгуулалт, мөн чанар, агуулга, үндсэн асуудлууд

5.2.1. Хөдөлмөрийн ЗБын мөн чанар, агуулга

5.2.1.1. Үндсэн ойлголт

5.2.1.1.1. Хөдөлмөрлөх үйл ажиллагаа

5.2.1.1.2. Хөдөлмөрлөх орчин

5.2.1.1.3. Ажил олгогч

5.2.1.1.4. Ажиллагч

5.2.1.1.5. Хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл

5.2.1.2. Зорилт

5.2.1.2.1. ЭЗ -бүтээмж нэмэгдүүлэх

5.2.1.2.2. ЗБ-дэг журам, нормчлол, ачааллыг жигд хуваарилах,

5.2.1.2.3. Сэтгэл зүй-Физиологийн- хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх

5.2.1.2.4. Нийгмийн-ажлын сэтэгл ханамжийг дээшлүүлэх амьжиргаа сайжрах гм

5.2.1.3. Зарчим

5.2.1.3.1. Системийн хандлаг

5.2.1.3.2. Төлөвлөлт

5.2.1.3.3. Хөдөлмөрийн үр ашиг, бүтээмж

5.2.1.3.4. Идэвхижүүлэлт

5.2.1.3.5. Аюулгүй байдлын

5.2.1.3.6. ШУ-ч

5.2.1.3.7. Стандартчиллын

5.2.1.3.8. Шинэчлэлийн

5.2.2. Хөдөлмөрийн ЗБ-ын үндсэн асуудлууд

5.2.2.1. Хөдөлмөрийн хуваарь төрөлжилт хоршилт

5.2.2.2. АБ зохион байгуулалт

5.2.2.3. Ажиллах хүчний хэрэгцээ төлөвлөлт, хуваарилалт, ашиглалт

5.2.2.4. Хөдөлмөр ЗБ шинэчлэл, дэвшилтэт арга хэлбэр

5.2.2.5. ХАБЭА, сахилга хариуцлага, хөдөлмөрлөх орчны чанар

5.2.2.6. Хөлс төлөлт урамшууллын тогтолцоо механизм

5.2.2.7. Хөдөлмөрийн бүтээжм% үр ашгийн өсөлт

5.2.2.8. Нормчлол

5.2.2.9. Ажлын цаг ашиглалт, зарцуулалт хяналт, цаг ба хөдөлгөөн судлал

5.3. Хөдөлмөрийн арга барил, цаг судлал, хөдөлмөрийн нормчлол

5.3.1. Хөдөлмөрийн арга барил, цаг судлал

5.3.1.1. Хөдөлгөөн судлал Гилбрэйт

5.3.1.1.1. Хөдөлмөрийн арга барил

5.3.1.1.2. Хөдөлгөөн

5.3.1.1.3. Хөдөлгөөн судлал

5.3.2. Хөдөлмөрийн нормчлол

5.3.2.1. Хөдөлмөрийн норм

5.3.2.1.1. Хэмжигдхүүн, хэмжүүр-Нэгж бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгоход зарцуулагдах хөдөлмөрийн нөөц, гарцын стандарт тоо хэмжээ

5.3.2.2. Норматив

5.3.2.2.1. Нормын хэмжээнд үндэслэж тооцогдсон тухайн үа-ны нөхцөлд байгаа нөөцөө үр нөлөөтэй зарцуулах боломжоор хангах нөөцийн зарцуулалтын нэгжийн жигнэсэн дундаж хэмжээ

5.4. Ажлын байрны зохион байгуулалт

5.4.1. АБТ, ангилал

5.4.1.1. Механикжилтаар

5.4.1.1.1. Автомат

5.4.1.1.2. Хагас автомат

5.4.1.2. Ажиллагааны онцлог

5.4.1.2.1. Машин

5.4.1.2.2. Машин-гар

5.4.1.2.3. Гар ажиллагаатай

5.4.1.3. Ажиллагчийн байршилтаар

5.4.1.3.1. Баг, бригадын ба ганцаарчилсан

5.4.1.4. Тоног төхөөрөмжийн тоогоор

5.4.1.4.1. Нэг

5.4.1.4.2. Олон суурь машинт

5.4.1.5. Хөдөлмөрийн нөхцөл

5.4.1.5.1. Хэвийн

5.4.1.5.2. хэвийн бус

5.4.2. АБ зохион байгуулалтын үндэс

5.4.2.1. АБ ЗБ зорилтууд

5.4.2.1.1. Хөдөлмөрийн оновчтой арга техник нэвтрүүлэх

5.4.2.1.2. Шаардлагатай материал теехий эдээр хангах

5.4.2.1.3. Хөдөлмөрийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх

5.4.2.1.4. АБ үйлчилгээний системийг бүрүүлэх-Хөдөлмөрийн бүтээмжийг өндөр түвшинд хүргэх нөхцөлийг бүрдүүдэхэд чиглэгдсэн ЗБ

5.5. Хөдөлмөрлөх орчны чанар, хөдөлмөрийн нөхцөл

5.5.1. Байгууллагын орчин ба хөдөлмөрлөх орчин

5.5.1.1. Байгууллын орчин

5.5.1.1.1. Гадаад

5.5.1.1.2. Дотоод

5.5.2. Хөдөлмөрийн орчин

5.5.2.1. Материаллаг

5.5.2.1.1. Хөдөлмөрийн нөхцөл

5.5.2.2. Материаллаг бус

5.5.2.2.1. Удирдлага ажиллагчдын хоорондын харилцаа

5.5.2.2.2. Хамт олон ажиллагчдын хоорондын харилцаа

5.5.2.3. Хөдөлмөрлөх орчны чанар

5.5.2.3.1. Ажлын сэтгэл ханамж

5.5.2.3.2. АБ стресс

5.5.2.3.3. Санхүүгийн нөхөн олговор

5.5.2.3.4. Амьдрал-ажлын тэнцвэр

5.5.2.3.5. Ажлын орчин нөхцөл

6. Хөдөлмөрийн үр ашиг, Хөдөлмөрийн бүтээмж

6.1. ЭЗ үр ашиг ба Хөдөлмөрийн үр ашиг

6.1.1. Хязгаарлагдмал нөөц -Орц

6.1.1.1. Материал

6.1.1.1.1. Нийлбэр орц

6.1.1.1.2. Үндсэн хөрөнгө

6.1.1.2. Тоног төхөөрөмж

6.1.1.3. Ажиллах хүч

6.1.1.3.1. ур чадвар

6.1.1.3.2. мэдлэг туршлага

6.1.1.3.3. хөдөлмөрийн орчны чанар

6.1.1.3.4. сэтгэл зүй

6.1.1.4. санхүү

6.1.1.4.1. Хөдөлмөрийн зардал

6.1.1.4.2. Хөдөлмөрийн зарцуулалт

6.1.1.4.3. эрчим хүчний зардал

6.1.1.4.4. Бусад зардал

6.1.2. Хязгааргүй хэрэгцээг хангах -Гарц

6.1.2.1. үр ашгийн 7 шалгуур

6.1.2.1.1. Гүйцэтгэлийн түвшин

6.1.2.1.2. Хэмнэлт

6.1.2.1.3. Бүтээмж

6.1.2.1.4. Чанар

6.1.2.1.5. Ашигт ажиллагааны түвшин

6.1.2.1.6. Хөдөлмөрлөх орчны чанар

6.1.2.1.7. Инноваци

6.1.2.2. Үйл ажиллагааны нийт орлого

6.1.2.2.1. Борлуулалтын орлого

6.1.2.2.2. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ

6.1.2.2.3. Нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт -өртгөөр

6.1.2.2.4. Нэмэгдсэн өртөг

6.1.2.2.5. Нийт ашиг

6.1.2.2.6. Цэвэр ашиг

6.1.2.3. Бусад

6.1.2.3.1. Үйлчлүүлэгчийн тоо

6.1.2.3.2. Үйлчилгээний чанар

6.1.2.3.3. Санал гомдол

6.2. Хөдөлмөрийн бүтээмж, түүний хэмжилт шинжилгээ

6.2.1. Бүтээмжийн агуулга, чиг үүрэг-Менежментийн 5 хүчин зүйл Төлөвлөлт, Зохион байгуулалт, ХН бүрдүүлэлт, Манлайлал, шийдвэр гаргалт, Хяналт

6.2.1.1. Бүтээмжийн хэмжилт

6.2.1.2. Бүтээмжийн шинжилгээ, үнэлгээ

6.2.1.3. Бүтээмжийн төлөвлөлт

6.2.1.4. Бүтээмжийн дээшлүүлэлт

6.2.2. Бүтээмжийг тодорхойлох 3 үндсэн хэлбэр

6.2.2.1. Нийт бүтээмж TP=TO/TI

6.2.2.2. Үндсэн хүчин зүйлсийн бүтээмж TFP=O(On)/L+C

6.2.2.3. Тодорхой хүчин зүйлийн бүтээмж P=O/L

6.2.3. Бүтээмжийн шинжилгээ ба үнэлгээ

6.2.3.1. Бүтээмжийн түвшний шинжилгээ

6.2.3.1.1. Бүтээмжийн үзүүлэлтийн динамик

6.2.3.1.2. гарц, орцын үзүүлэлт

6.2.3.2. Бүтээмжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

6.2.3.2.1. Гадаад орчны хүчин зүйлс

6.2.3.2.2. Байгууллагын түвшний хүчин зүйлс

6.2.3.2.3. Ажиллагчтай холбоотой хүчин зүйлс

6.2.4. Бүтээмж дээшлүүлэх аргууд, үр өгөөжийг ойлгуулах

6.2.4.1. Бүтээмжийн түвшин

6.2.4.1.1. Байгууллагын түвшин

6.2.4.1.2. Процессийн түвшин

6.2.4.1.3. АБ түвшин

6.2.4.2. Кайзен

6.2.4.2.1. Тасралтгүй саналын систем

6.2.4.3. 5S

6.2.4.3.1. Сейри

6.2.4.3.2. Сейтон

6.2.4.3.3. Сейсо

6.2.4.3.4. Сейкецү

6.2.4.3.5. Шицуке

6.2.4.4. Бүтээмж, чанарын дугуйлан

6.2.4.4.1. Асуудлыг тодорхойлох

6.2.4.4.2. Шийдвэрлэх асуудлын сонголт

6.2.4.4.3. Асуудлыг шинжлэх

6.2.4.4.4. Удирдлагад санал оруулах

6.2.4.4.5. Хэрэгжүүлэлт

6.2.4.5. Бүтээмж, чанар дээшлүүлэх хөтөлбөр

6.2.4.5.1. урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөгөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

6.2.4.6. Чанарын удирдлагын тогтолцоо

7. Байгууллагын ажиллах хүч, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, төлөвлөлт

7.1. Байгууллагын ажиллах хүч, түүний бүтэц, зохион байгуулалт

7.1.1. Хүн ам

7.1.1.1. ЭЗ идэвхитэй хүн ам

7.1.1.1.1. Ажиллагчид

7.1.1.1.2. Ажилгүйчүүд

7.1.1.2. ЭЗ идэвхигүй хүн ам

7.1.1.2.1. Хүүхэд

7.1.1.2.2. Тэтгэврийн насны иргэд

7.1.1.2.3. Хөдөлмөрийн чадваргүй иргэд

7.1.2. Ажиллах хүч

7.1.2.1. Ерөнхий ангилал

7.1.2.1.1. Ажиллагч

7.1.2.1.2. Ажилтан

7.1.2.1.3. Ажилчин

7.1.2.2. Албан тушаалаар

7.1.2.2.1. Удирдах ажилтан

7.1.2.2.2. Мэргэжилтэн

7.1.2.2.3. албан хаагч

7.1.2.2.4. Ажилчин

7.1.2.3. Тоон төлөвлөгөө

7.1.2.3.1. Уялдаа холбоо

7.1.2.3.2. Гол үзүүлэлт

8. Цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоо

8.1. Хөдөлмөрийн хөлс, түүний хэлбэрүүд

8.1.1. Үүрэг

8.1.1.1. ЭЗ

8.1.1.2. Нийгмийн

8.1.1.3. Ёс суртахууны

8.1.2. Цалин хөлсний бүрдэл

8.1.2.1. Үндсэн цалин

8.1.2.2. Нэмэгдэл хөлс

8.1.2.3. Нэмэгдэл

8.1.2.4. Шагнал урамшуулал

8.1.2.5. Олговор

8.1.2.5.1. Баталгаат олговор-ЭА, сул зогсолт зэрэг хуулинд заасан олговрууд

8.1.2.5.2. Нэмэгдэл олговор

8.1.2.5.3. Нөхөн олговор

8.1.3. Хэлбэр

8.1.3.1. Хийснээр олгох

8.1.3.1.1. Ажлын нийт тоо хэмжээнд олгох хөлсийг тогтоож олгох хэлбэр-аккординг систем

8.1.3.2. Цагаар олгох

8.1.3.3. Бусад хэлбэрээр олгох-хослох

8.1.3.4. Бусад хэлбэрээр олгох-хослох

8.2. Хөдөлмөрийн хөлс төлөлт, урамшууллын систем

8.2.1. Бүрэлдхүүн

8.2.1.1. Ажиллагчдын цалин хөлс, урамшууллын бодлог стратеги

8.2.1.1.1. Байгууллагын бизнес стартегитай уялдана

8.2.1.1.2. Түвшингийн шийдвэр

8.2.1.1.3. Олговрын стратеги

8.2.1.1.4. Олговрын төлөвлөгөө

8.2.1.2. Албан тушаалын жагсаалт

8.2.1.3. Ажиллагчдын цалин хөлс, урамшууллын төрөл хэлбэр, хэмжээ, олгох журам, дүрэм

8.2.1.4. Тарифийн систем

8.2.2. Цалин хөлсний төрөл

8.2.2.1. Хийснээр

8.2.2.2. Цагаар

8.2.2.3. илүү цагийн нэмэгдэл

8.2.2.4. Өнгөрсөн үед хамаарах цалин

8.2.2.5. Шимтгэл

8.2.2.6. Урамшуулал

8.2.2.7. Цалингаа хэд хэд таслан хувааж авах

8.2.2.8. Хуримтлагдсан цагийн төлөлт

8.2.2.9. Цайны мөнгө

8.2.3. Хангамж, урамшуулал

8.2.3.1. Цайны цаг

8.2.3.2. Шагнал

8.2.3.3. Эрүүл мэндийн даатгал

8.2.3.4. Урамшуулал

8.2.3.5. Тэтгэмж, тусламж

8.2.3.6. Цалин нэмэх

8.2.3.7. Нийгмийн баталгаа

8.2.3.8. ЭА олговор

8.2.4. Шууд олгох цалин

8.2.4.1. Үндсэн цалин

8.2.4.2. Тусгай тусламж, дэмжлэг

8.2.4.3. Урамшуулал

8.2.4.4. Цалинтай чөлөө, аяллын томилолт

8.2.4.5. Байр орон сууцны төлбөр түрээс

8.2.4.6. Эмнэлгийн зардал олгох

8.2.4.7. Шилжилт хөдөлгөөн

8.2.5. Тариф систем бүтэц

8.2.5.1. Тарифийн сүлжил

8.2.5.2. Тарифийн үнэлгээ

8.2.5.3. Тариф-мэргэжлийн лавлах

9. Хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалт, ажиллагчдын нийгмийн хамгаалал

9.1. Хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицулалт

9.1.1. ОУ

9.1.1.1. Үүсэл хөгжил

9.1.1.1.1. 1919 Анхны ОУ конферэнс зохиогдож, үндсэн хууль

9.1.1.1.2. 1920 онд Женевт толгой оффис байгуулагдсан

9.1.1.1.3. 1926 онд удирдлага, стандартаа гаргасан

9.1.1.1.4. 1944 Пиладелпа тунхаглал

9.1.1.1.5. 1946 НҮБ-тэй хамтарсан анхы байгууллага

9.1.1.1.6. 1960 Хөдөлмөр судлалын анхны институт байгуулагдсан

9.1.1.1.7. 1965 Туринд ОУ сургалтын төв байгуулсан

9.1.1.1.8. 1969 ОУ хөдөлмөрийн байгууллага өөрийн 50 жилийн ойд НҮБ энхтайвны нобел хүртсэн

9.1.1.1.9. 1998-Хөдөлмөрийн 8 үндсэн зарчим конвенци баталсан

9.1.1.2. Зорилго

9.1.1.2.1. Эр, эм хүмүүсийн эрх чөлөө, тэгш эрх аюулгүй байдал, нэр төрийг дээдэлсэнорчинд зохистой, үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөх боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

9.1.1.3. Үндсэн үүрэг

9.1.1.3.1. ОУ хөдөлмөрийн хэм хэмжээг тогтоох

9.1.1.3.2. Хөдөлмөрийн хүрээний эрхүүдийг хангах

9.1.1.3.3. Зохистой хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх

9.1.1.3.4. Нийгмийн хамгааллын сайжруулах, хөдөлмөрийн асуудлаарх нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэх

9.1.1.4. Хөдөлмөрийн ОУ гэрээ конвенци

9.1.1.4.1. Суурь 8 конвенци

9.1.1.4.2. Тэргүүлэх 4 конвенци

9.1.1.4.3. Техникийн зохицуулалтын 200 гаруй

9.1.1.5. ILO бүтэц, зохион байгуулалт

9.1.1.5.1. ОУХБ-ын ерөнхий бага хурал ОУ парлемент жилд 1 удаа хуралдана

9.1.1.5.2. ОУХ товчооны Захирлын зөвлөл жилд 3 удаа хуралдана

9.1.1.5.3. ОУХ товчоо

9.1.2. Монгол

9.1.2.1. Хөдөлмөрийн эрх зүйн талаарх ойлголт

9.1.2.1.1. Хөдөлмөрийн эрх зүй

9.1.2.1.2. Хөдөлмөрийн харилцаа

9.1.2.2. Хөдөлмөрийн харилцаа ба сүбъектүүд

9.1.2.2.1. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагч талууд, түүнээс үүдэн гарах харилцаанд оролцогч талууд

9.1.2.3. МУ-ын хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалт

9.1.2.3.1. Зарчим

9.1.2.3.2. эх сурвалж

9.1.2.3.3. Хөдөлмөрийн гэрээ

9.1.2.3.4. Хамтын гэрээ

9.1.2.3.5. Хөдөлмөрийн тухай хууль

9.2. Ажиллагчдын нийгмийн хамгааллын бодлого

9.2.1. Ажиллагчдын нийгмийн хамгааллын бодлого

9.2.1.1. Үндсэн төрөл

9.2.1.1.1. Нийгмийн даатгал

9.2.1.1.2. Нийгмийн халамж

9.2.1.2. Нийгмийн хамгаалал суурь түвшин

9.2.1.2.1. Эрүүл мэнд-Эмзэг бүлгийн иргэд, малчдын ЭМ даатгалд төрөөс даадаг

9.2.1.2.2. Хүүхэд-Ерөнхий боловсрол эзэмших, цэцэрлэг, малчдын хүүхэд

9.2.1.2.3. Хөдөлмөрийн насны хүн ам

9.2.2. Ажиллагчдын нийгмийн хамгааллын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс

9.2.2.1. ОУ эрх зүйн зохицуулалт

9.2.2.2. МУ-ын эрх зүйн зохицуулалт

9.2.2.3. Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээр

9.2.2.3.1. Казакстан

9.2.2.3.2. Өмнөд Солонгос

9.2.2.3.3. ОХУ

9.3. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо

9.3.1. Нийгмийн даатгал, түүний үүрэг зохицуулалт

9.3.1.1. Даатгалын тухай ойлголт

9.3.1.1.1. Эрсдэл

9.3.1.1.2. Даатгалд хамрагдахгүй эрсдэл

9.3.1.1.3. ангилал

9.3.1.1.4. хэлбэр

9.3.1.1.5. төрөл

9.3.1.2. Нийгмийн даатгал

9.3.1.2.1. Нийгмийн даатгалын сан зарчуулалт

9.3.1.2.2. хэлбэр

9.3.2. МУын НД тогтолцоо

9.3.2.1. НДЕГ

9.3.2.1.1. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

9.3.2.1.2. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

9.3.2.2. НД бодллогын хэрэгжилт

9.3.2.2.1. НДЕГ

9.3.2.2.2. Яам, ЗГ агентлаг

9.3.2.2.3. Нутгийн удирдлагын байгууллага

9.3.2.2.4. Төрийн хологдох бусад байгууллага

9.3.2.2.5. Төрийн бус байгууллага

9.3.2.2.6. Хэвлэл мэдээлэл бусад байгууллага

9.3.2.2.7. ААНБ

9.3.2.2.8. ЭМ байгууллага

9.3.2.2.9. Гадаад орны болон ОУ байгууллага

9.3.2.2.10. Иргэд, даатгуулагч

9.3.2.3. НД байгууллагын чиг үүрэг

9.3.2.3.1. НД хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ЗБ

9.3.2.3.2. НД санг бүрдүүлэх, орлого зарлагын гүйцэтгэх хангах

9.3.2.3.3. Тэтгэвэр тэтгэмж олгох

9.3.2.3.4. Улсын НД тогтолцоог сайжруулах судалгаа хийх, эрх бүхий байгууллагад санал оруужл шийдвэрлүүлэх

9.3.2.3.5. Доод шатын байгууллагын ҮА-г хянах