KÖZÉPKOR Csongrádi Nelli

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KÖZÉPKOR Csongrádi Nelli by Mind Map: KÖZÉPKOR Csongrádi Nelli

1. Társadalmi forma

1.1. Feudalizmus

1.2. 2. A fejlődés gondolata ismeretlen

1.2.1. ahogyan az évszakok váltják egymást, úgy az események is önmagukat ismétlik

1.3. Hierarchikus társadalom

1.4. Társadalmi rétegek: arisztokrácia

1.5. Hűbéri rendszer

2. Korszakolás

2.1. Művelődési időszámítás:476-XIV.

2.2. Történelmi időszámítás:476-1492

3. Világnézett

3.1. Befejeződött a kanonizáció

4. Világkép

4.1. 1. Az ember a természet része

4.2. 3. Kettős világkép

4.2.1. -földi

4.2.1.1. -égi

4.3. 4. Kettős emberkép

4.3.1. -anyagi

4.3.1.1. szellemi

4.4. 5.Művészet szerepe

5. Stílusirányzatok

5.1. Román stílus

5.1.1. Gótikus stílus

6. Vallomások

6.1. 1. életrajz jellegű rész anyja haláláig, illetve hogyan találta meg Istent

6.2. 2. elvontabb rész: saját lelkéről értekezik, amelyet a bűn és erény csatájának színtereként ír le

6.3. 3. rész: filozofikus: elmélkedés az időről, az anyagról, a semmiből való teremtésről

6.4. Út motívum, toposz:

6.4.1. a saját életútján való előrehaladás

6.4.2. lelkében történő utazás is (gazdagító változás)

7. Legendák

7.1. prózai, ritkábban verses formájú epikus műfaj

7.2. célja: példaadás, lelki épülés

7.3. Árpád házi legendák

7.3.1. Szent István

7.3.2. Szent Imre

7.3.3. Szent Erzsébet

7.3.4. Szent László

7.3.5. Szent Margit

7.3.6. Szent Gellért

7.4. Margit legendák

7.4.1. A legenda eredetileg latin nyelven íródott, és a domonkos rendi apácák kedvelt olvasmánya volt.

7.4.2. Ráskay Lea kézírásában maradt ránk 1510-ből.

7.4.3. Margit

7.4.3.1. alázatos, megveti a földi életet

7.4.3.2. ragaszkodik a szegénységhez

7.4.3.3. elhanyagolta a testét

7.4.3.4. aszkézis: önsanyargatás

7.5. Mai szentek

7.5.1. Teréz anya

8. Egyházi szerzetes rendek

8.1. Ókeresztény irodalom

8.1.1. Az ókeresztény irodalom Róma hanyatlásával egy időben alakult ki

8.1.2. ami összekötötte az antikvitással, az a közös nyelv volt (latin)

8.1.3. Szent Ágoston

8.1.3.1. apja pogány, édesanyja keresztény volt

8.1.3.2. élte a római aranyifjak életét, fia is született DE állandóan kereste a maga helyét a világban

8.1.3.3. Szt. Ambrus prédikációit hallgatva megtér

8.1.3.4. később pappá szentelik, majd püspökké

8.1.4. Patrisztika

8.1.4.1. az a filozófiai irányzat

8.1.4.2. Szent Ágoston Cicero, római filozófus tanait építi be a keresztény gondolatok közé:

8.1.4.2.1. a boldogság szerinte=Isten megismerésével

8.1.4.2.2. Isten mindenki lelkében ott él, így az egyetlen fontos feladat: önmagunk megismerése

8.2. Szerzetes rendek

8.2.1. Kódex ( nagyméretű, kézzel írott, díszes könyv)

8.2.2. Iniciálé (nagyobb, gazdagon díszített kezdőbetű a kódexekben)

8.2.3. Miniatúra ( a kódexek szövegeiben elhelyezett kisebb képek, festmények)

8.3. Magyar középkor

8.3.1. Ómagyar Mária-siralom

8.3.1.1. első magyar nyelvű vers

8.3.1.2. egy latin nyelvű kódexben maradt fenn

8.3.1.3. szabad szemmel alig olvasható, régen, mint érthetetlen írást ledötzsölték a papírról

8.3.1.4. 1910-ben bukkant fel, csak 1982-ben került haza

8.3.2. Halotti beszéd

8.3.2.1. Műfaja: prédikáció

8.3.2.2. szent szövegeket értelmező

8.3.2.3. tanító célzatú egyházi beszéd

8.3.2.4. élőszóban és írásos is formában is

8.3.2.5. két részre osztható: beszéd és könyörgés

8.4. Himnuszok

8.4.1. Mária himnuszok

8.4.1.1. planctus (siratóének, siralom)

8.4.1.2. Mária, Jézus anyja a kereszt alatt siratja fiát

8.4.1.3. földi asszonyként éli át a lehető legnagyobb szenvedést, saját gyermeke halálát

8.4.1.4. földi érzések, emberi fájdalmak kifejezése

8.4.2. Örömhimnuszok

8.4.2.1. Assisi Szent Ferenc

8.4.2.1.1. harcolt a keresztes háborúkban katonaként, majd a háború borzalmainak hatására megtért

8.4.2.1.2. 11 társával Rómába zarándokolt, ahol engedélyt kapott a pápától egy saját rend alapítására

8.4.2.1.3. a pompa, a gazdagság ellenében ő a szegénység mellett kötelezte el magát = kolduló, alamizsnákból élő ferences rend

8.4.2.2. Naphimnuszok

8.4.2.2.1. felsorolja a teremtés elemeit, magasztalja Istent

8.4.2.2.2. ebbe a rendbe harmonikusan illeszkedik bele a halál