دانشگاه مورد علاقه من

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
دانشگاه مورد علاقه من by Mind Map: دانشگاه مورد علاقه من

1. ویژگی های ظاهری

1.1. بزرگ بودن دانشگاه

1.2. داشتن گل و درخت زیاد

1.3. داشتن سالن همایش

2. مکان

2.1. در حاشیه خیابان

2.2. رفت و آمد سریع

2.3. امن بودن

3. کادر دانشگاه

3.1. اساتید

3.2. مدیر و معاونان

4. هدف

4.1. بالابردن سطع دانشگاه

4.2. بدست آوردن مقام در سطع کشوری و جهانی

4.3. بالابردن سطع توانمندی دانشجویان

5. فعالیت ها

5.1. شرکت در متینگ های علمی و سیاسی

5.2. شرکت در مسابقات کشوری و خارجی

5.3. شرکت در فعالیت های فرهنگی

6. امکانات

6.1. سایت مجهز

6.2. کلاس به اندازه کافی

6.3. داشتن کافی شاپ