เซลล์(Call)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เซลล์(Call) by Mind Map: เซลล์(Call)

1. นิวเคลียส

1.1. ควบคุมการทำงานของเซลล์

1.2. ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

1.3. การแบ่งเซลล์

2. เพอร็อกซอโซม

2.1. สลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่ง เป็นสารพิษให้เป็นออกซิเจนและน้ำ

3. ไลโซโซม

3.1. ย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด

4. แวคิวโอล

4.1. ลักษณะเป็นถุง มีเยื้อหุ้ม 1 ชั้น

5. เซนโทสเกเลตอน

5.1. เป็นเส้นใยโปรตีน

6. พลาสทิด

6.1. แหล่งสร้างอาหารและออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิต

7. กอลจิตอมเพล็ดซ์

7.1. รวบรวมสารทำให้สารเข้มข้น

7.2. เติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีน

8. เอนโดพลาสมิกเรติคูล้ม

8.1. หน้าที่:สังเคราะห์โปรตีนหรือพิลิดขึ้นอยู่กับชนิดของเอนโดพลาสมิกเรติคูล้ม

8.2. แบบขรุขระ-สังเคราะห์โปรตีนเพื่อลำเลียงออกนอกเซลล์

8.3. แบบเรียบ-สังเคราะห์พิลิด-กำจัดสารพิษ-เป็นแหล่งสะสมแคลเซียมไอออนในเซลล์

9. ไรโบโซม

9.1. หน้าที่:สังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในเซลล์และส่งออกนอกเซลล์

10. ไซโทพลาซึม

10.1. ออร์แกเนลล์

10.2. ไซโทนอล

11. พลาสโมเดสมาตา

11.1. เป็นสายไซโทพลาซึมที่เชื่อมระหว่าง 2 เซลล์ที่คิดกัน

12. Callยูแคริโอต

12.1. -มีเยื้อหุ้มเซลล์

12.2. ออร์แกเนลล์หลายชนิดมีเยื้อหุ้ม

13. ส่วนที่ห่อหุ้มCall

13.1. ฟอสโฟลิฟิด

13.2. โปรตีน

14. ผลังเซลล์

14.1. เป็นโครงสร้างที่หุ้มด้านนอกของเยื้อหุ้มเซลล์

14.2. พบในเซลล์พืช

14.3. ไม่พบในสัตว์

15. เซนทริโอล

15.1. การเคลื่อนที่ออกจากกันของโครโมโซมในระหว่างCall