MUTACIONS

CCC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MUTACIONS by Mind Map: MUTACIONS

1. GENIQUES

1.1. Alteracions de la seqüencia de nucleòtids d'un gen (Puntuals)

1.2. SUBSTITUCI´DE BASES

1.2.1. TRANSICIÓ PURICA: SUBSTITUCIÓ d'una Purina per altra

1.2.2. TRANSVERSIÓ PURICA: SUBSTITUCIÓ d'una Purina per una PIRIMIDINA

1.3. M. PER PERDUA/ INSERCCIÓ

2. GENOMIQUES

2.1. Alteracions del nombre de cromosomes

2.2. ANEUPLOÏDIA : ALTERACIÓ en el nombre normal de cromosomes ( cèl.somàtiques). Poden ser monosomies, trisomies (S. Down), tetrasomies. ex S. Doble (XYY)

2.3. Causes: -Fusió cèntrica: unió cromosomes no homòlegs amb pèrdua d'un centròmer. Fissió cèntrica: trencament d'un cromosoma en dos amb aparició d'un nou centròmer. segregació errònia durant meiosi: distribució errònia de les cromàtides homologues. En una cel. van les dues cromàtides i l'altra es queda sense

2.4. EUPLOÏDIA: ALTERACIÓ en el nombre normal de dotacions haploides d'un individu.

2.4.1. MONOPLOÏDIA: una sola dotació cromosòmica

2.4.2. POLIPLOÏDIA: existència de + de dos jocs de cromosomes. Freqüent en els vegetals i pot ser induïda a través de subs. químiques

3. CROMOSOMIQUES

3.1. Alteracions de la seqüència de gens d'un cromosoma

3.2. DELECIÓ: PÈRDUA d'un fragment del cromosoma.

3.3. DUPLICACIÓ: REPETICIÓ d'un segment i en augmentar el material genètic pot ser beneficiós per a l'evolució.

3.4. INVERSIÓ: CANVI de sentit d'un fragment del cromosoma i sol ser perjudicial durant la meiosi per a la descendència.

3.5. TRANSLOCACIÓ: CANVI de posició d'un segment de cromosoma dintre d'un mateix cromosoma en un altre. Perjudicial durant la meiosi per a la descendencia