GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIAI CẤP CÔNG NHÂN by Mind Map: GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ

1.1. Hiện nay giai cấp công nhận vẫn thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh.

2. SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA GCCN Ở THẾ KỶ 19 VÀ HIỆN NAY

2.1. Nguồn gốc

2.1.1. Giai cấp công nhân thời Mác chủ yếu là giai cấp lao động, làm thuê, bị bóc lột, xuất thân chủ yếu từ nông dân và nông thôn.

2.1.2. Xu thế đô thị hóa và đông đảo cư dân đô thị đã bổ sung một lượng lớn vào nguồn nhân lực của giai cấp công nhân hiện nay

2.2. Cơ cấu

2.2.1. Trình độ mới của sản xuất và dịch vụ cùng với cách tổ chức xã hội hiện đại làm cho cơ cấu của giai cấp công nhân hiện đại đa dạng hơn

2.2.2. GCCN hiện nay được phân loại theo theo sở hữu và theo chế độ chính trị.

2.3. KHA

3. TÌNH HÌNH HIỆN NAY: GCCN HIỆN NAY BAO GỒM 5 XU THẾ MỚI

3.1. Xu hướng trí thức hóa công nhân đồng hành với xu hướng phổ thông hóa lao động công nghiệp

3.2. Xu hướng trung lưu hóa về thu nhập song song với bần cùng hóa tương đối

3.3. Xu hướng toàn cầu hóa về nhân lực đồng hành với xu hướng phân hóa về trình độ công nghệ và chênh lệch về phần được hưởng

3.4. Xu hướng chuyên môn thuần túy đồng hành với tích cực hóa chính trị - xã hội

3.5. Xu hướng bản địa hóa, dân tộc hóa đồng hành với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân