Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การอ่านเพื่ิอการเรียน การสอน ห้องสมุด by Mind Map: การอ่านเพื่ิอการเรียน การสอน ห้องสมุด
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

การอ่านเพื่ิอการเรียน การสอน ห้องสมุด

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

ผู้สอน

มีฐานความรู้ที่เข้มแข็ง มีทักษะ

อ่านเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ติดตามความเคลื่อนไหว และแนวโน้มใหม่ๆ

ช่วยในการวิจัย / ศึกษาต่อ

ช่วยพัฒนาตน

ช่วยให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ห้องสมุดจะทำ

จัดหาหนังสือที่ตรงกับความสนใจและพอเพียง

ร่วมมือกับผู้สอนในการส่งเสริมให้นักเรียน เข้าใช้ห้องสมุด

จัดช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงหนังสือและวัสดุการอ่าน

ร่วมมือกับผู้สอนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆให้เข้ากับการอ่าน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย สม่ำเสมอ

จัดห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมเกื้อกูลต่อการอ่าน

มี ชม.บริการที่ยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเช้าใช้ห้องสมุด

บรรณารักษ์รู้จักหนังสือ สามารถแนะนำหนังสือที่เหมาะสมกับแต่ละวัยไ้ด้

สร้างการรักการอ่าน

ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการอ่าน

จัดหาหนังสือ และวัสดุการอ่านที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

ใช้วิธีการสอนที่เน้นการค้นคว้าหาคำตอบ

สร้างแรงจูงใจ

ผู้เรียน

พัฒนาสติปัญญา จินตนาการ

เพิ่มพูความรู้ ทั้งเชิงกว้างและลึก

ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

เกิดสมาธิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านมากจะมีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย กิจกรรม ทักษะในการแก้ปัญหา

ช่วยลดความเครียด

การอ่านโดยสมัครใจ

การอ่านที่นักเรียนเลือกตามใจตน ทั้งเรื่องที่อ่าน/เวลา/สถานที่

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อ่านโดยสมัครใจที่โรงเรียน