การส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนา 30 ก.ค. 2555 ที่หอสมุดแห่งชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนา 30 ก.ค. 2555 ที่หอสมุดแห่งชาติ by Mind Map: การส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนา 30 ก.ค. 2555   ที่หอสมุดแห่งชาติ

1. การอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและห้องสมุด โดย อ.อารีย์ ชื่นวัฒนา

1.1. พัฒนาผู้เรียน

1.2. พัฒนาผู้สอน

1.3. สร้างการรักการอ่าน

1.4. ห้องสมุดจะทำ

2. การอ่านเพื่่อพัฒนางาน โดย นิรันศักด์ บุญจันทร์

2.1. อ่านเพื่อปรับปรุงความคิด

2.2. เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

2.3. ต้องรู้จักแยกแยะ

2.4. เปิดความคิดที่จะรับรู้หลายๆอย่างได้ อ่านได้หลากหลาย

2.5. การรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จำเป็น

2.6. กลุ่มเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่อ่าน/ดูภาพยนตร

2.7. บรรณารักษ์รู้เบื้องหลังหนังสือและแนะนำให้ผู้อ่าน จะทำให้น่าสนใจขึ้น

2.8. จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องในสายงานอย่างเหมาะสม

2.9. มีอะไรใหม่ ๆในสังคม บรรณรักษ์ต้องตั้งคำถาม และหาคำตอบ

3. การอ่านเพื่อพัฒนาสังคม โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

3.1. เปลี่ยนแปลงโลกได้ในกรณีที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันหลาย ๆคน

3.1.1. 50 Books That Changed the World http://oedb.org/library/features/50_books_that_changed_the_world/

3.1.2. communist

3.1.2.1. small is beautiful

3.1.2.1.1. the origin of species

3.2. หนังสือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต

3.2.1. ปป.ชีวิตตนเอง

3.2.1.1. อ.สมเกียรติ

3.2.1.1.1. ส่วนหนึ่งมาจากหนังสือที่ได้อ่านที่ผ่านมา

3.2.1.1.2. ดำเนินชีวิตด้วยกรอบที่ชอบที่เหมาะสม

3.2.2. ปป.สังคม

3.3. ผู้นำของประเทศอ่านหนังสือแนวไหน การพัฒนาจะเป็นไปตามแนวทางนั้น

3.3.1. ทักษิณ ชินวัตร

3.3.1.1. ธุรกิจ

3.3.2. สุทธิชัย หยุ่น

3.3.2.1. ปรัชญา

4. การอ่านเพื่ิ่อพัฒนาจิต โดยพระพรพล ปสันโน

4.1. เรียนรู้คำสอนผ่านการอ่าน เป็นสะพานไปสู่การบรรลุธรรม

4.2. การอ่านที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนา

4.3. นักการเมืองควรพัฒนาการอ่าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับศาสนา

4.4. เอาเรื่องความดี ใส่ใน Tablet ในรูปแบบการ์ตูน

4.5. พัฒนาจิตใจ

4.5.1. จิตใจยกระดับขึ้น

4.5.2. บรรลุธรรม

4.6. ได้ความรู้จากเรื่องที่อ่าน

4.7. เกิดสมาธิแบบธรรมชาติ

4.8. สร้างวัฒนธรรมการอ่านในประเทศเรา

5. สาธิตกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดย ครูวารุณี ลำยอง โรงเรียนวัดนวล

5.1. ความน่าสนใจ

5.2. กิจกรรมเชิงรุก

5.3. ทำอย่างไร

6. New node