ชนิดของคำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชนิดของคำ by Mind Map: ชนิดของคำ

1. 2. คำสรรพนาม

1.1. บุรุษสรรพนาม

1.2. ประพันธสรรพนาม

1.3. วิภาคสรรพนาม

1.4. นิยมสรรพนาม

1.5. อนิยมสรรพนาม

1.6. ปฤจฉาสรรพนาม

2. 5. คำสันธาน

2.1. เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2. เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

2.3. เชื่อมใจความที่คล้อยตามกัน

2.4. เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน

3. 7. คำอุทาน

3.1. อุทานบอกอาการ

3.2. อุทานเสริมบท

4. 6. คำบุพบท

4.1. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่

4.2. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา

4.3. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ

4.4. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเจตนาหรือสิ่งที่มุ่งหวัง

4.5. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการ

5. 3. คำกริยา

5.1. สกรรมกริยา

5.2. อกรรมกริยา

5.3. วิกตรรถกริยา

5.4. กริยานุเคราะห์

6. 4. คำวิเศษณ์

6.1. ลักษณวิเศษณ์

6.2. กาลวิเศษณ์

6.3. สถานวิเศษณ์

6.4. ประมาณวิเศษณ์

6.5. นิยมวิเศษณ์

6.6. อนิยมวิเศษณ์

6.7. ปฤจฉาวิเศษณ์

7. 1. คำนาม

7.1. สามายนาม

7.2. วิสามายนาม

7.3. สมุหนาม

7.4. ลักษณะ

7.5. อาการนาม