การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์ by Mind Map: การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์

1. การลำเลียงสารไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

1.1. Exocytosis

1.2. Endocytosis

1.2.1. Phagocytosis

1.2.2. Pinocytosis

1.2.3. Receptor mediated endocytosis

2. การลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

2.1. Passive Transport

2.1.1. Osmosis

2.1.1.1. การลำเลียงสารไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

2.1.1.2. Isotonic solution เซลล์ปกติ(น้ำเข้า-ออกจากเซลล์ปกติ)

2.1.1.3. การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

2.1.2. Facilitated Difusion

2.1.3. Sinple difusion

2.2. Active Transport