ระบบทางเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบทางเทคโนโลยี by Mind Map: ระบบทางเทคโนโลยี

1. ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี

1.1. การแปลงรูปธรรมให้เป็นนามธรรม การเปลี่ยนปรากฏการณ์ที่เป็นกฎธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์

1.2. การแปลงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม การตัดแปลงคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ ที่อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติได้ลึกซึ้งขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2.1. ยุคมืด

2.1.1. ในอดีตสังคมตะวันตกอยู่ในอำนาจของศาสนจักร ผู้ใดคิดต่างจะถูกทำลาย

2.2. ยุครุ่งเรือง

2.2.1. ต่อมากาลิเลโอและเซอร์ ไอแซค นิวตัน ค้นพบความรู้ที่เป็นกฎของธรรมชาติ เกิดปรัชญาว่า “ความจริงต้อง พิสูจน์ได้เชิงประจักษ์ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างกฎธรรมชาติต่างๆ”

2.3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

2.3.1. หลังจากนั้นโลกมีการพัฒนาขึ้นจากการเอาความรู้มาใช้ประโยชน์เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

2.4. ปัจจุบัน

2.4.1. จนกระทั่งถึงยุคของไอน์สไตน์ และสรุปว่า “ความจริงตามวิธีคิดวิทยาศาสตร์เชิงกลไก ไม่ใช่ความจริงท้ังหมด แต่ข้ึนกับตําแหน่งและมุมมองของมนุษย์ ที่สังเกตปรากฏการณ์น้ันๆ”

3. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี

3.1. ต่อมนุษย์และสังคม

3.1.1. ประโยชน์

3.1.1.1. ทำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้สังคมของเราเชื่อมโยงกันมากขึ้น

3.1.2. ผลกระทบ

3.1.2.1. ทําให้ระบบการเงินเกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล จากการถูกโจรกรรมออนไลน์ ทําให้เกิดปัญหากาาปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ ทําให้อันตรายต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก

3.2. ต่อเศรษฐกิจ

3.2.1. ประโยชน์

3.2.1.1. ทำให้เกิดการก้าวหน้าของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

3.2.2. ผลกระทบ

3.2.2.1. ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน และปัญหาสังคม

3.3. ต่อสิ่งแวดล้อม

3.3.1. ประโยชน์

3.3.1.1. ทำให้ช่วยลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

3.3.2. ผลกระทบ

3.3.2.1. ทำให้เกิดมลภาวะ

4. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4.1. 1. ปัญหาและความต้องการ ในสังคมที่เปลี่ยนไป

4.2. 2. ความก้าวหน้าของวิทยาการ

4.3. 3. บริบทของเศรษฐกิจและสังคม

4.4. 4. บริบทของสิ่งแวดล้อม

4.5. 5. บริบทของวัฒนธรรม

5. การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี

5.1. ระบบย่อยของ ระบบใหญ่ (รถยนต์)

5.1.1. ระบบบังคับทิศทาง

5.1.2. ระบบส่งกำลัง

5.1.3. ระบบขับเคลื่อน

5.1.4. ระบบเครื่องยนต์

5.1.5. ระบบช่วงล่าง

5.1.6. ระบบเบรก

6. ระบบทางเทคโนโลยี

6.1. 1. ตัวป้อน

6.2. 2. กระบวนการทางเทคโนโลยี

6.3. 3. ผลผลิต

6.4. 4. ทรัพยากรทางเทคโนโลย

6.5. 5. ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลย

7. กระบวนการเทคโนโลยี

7.1. 1 การระบุปัญหาหรือความต้องการ

7.2. 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

7.3. 3 เลือกวิธีการแก้ปัญหา

7.4. 4 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

7.5. 5 ทดสอบ

7.6. 6 ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล

7.7. 7 นำเสนอผลงาน

8. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

8.1. คน

8.2. พลังงาน

8.3. ทุน

8.4. ทรัพย์สิน

8.5. เวลา

8.6. วัสดุ

8.7. ข้อมูลและสารสนเทศ

8.8. เครื่องมืออุปกรณ์

8.9. ก

9. ปัจจัยที่ขัดขวาง

9.1. คือ สิ่งที่เป็นข้อจำกัดหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น เวลา งบประมาณ

9.1.1. ระบบแบบเปิด (Open - Loop System)

9.1.1.1. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์

9.1.2. ระบบแบบปิด (Close - Loop System)

9.1.2.1. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ผลสะท้อนกลับ (วนกลับที่ตัวป้อน)