การลำเลียงสารผ่านเข้าเเละออกจากเซลล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การลำเลียงสารผ่านเข้าเเละออกจากเซลล์ by Mind Map: การลำเลียงสารผ่านเข้าเเละออกจากเซลล์

1. Active transport(การลำเลียงสารไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์)

1.1. การแพร่แบบธรรมดา (Simple diffusion)

1.2. ออสโมซิส (Osmosis)

1.2.1. Hypotonic Solution

1.2.1.1. หมายถึง สภาพที่สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์ ทำให้น้ำที่อยู่ภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์(น้ำเข้าเซลล์มากกว่า)

1.2.2. Hypertonic Solution

1.2.2.1. หมายถึง สภาพที่สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ ทำให้น้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกมาภายนอกเซลล์(น้ำออกจากเซลล์มากกว่า)

1.2.3. Isotonic Solution

1.2.3.1. หมายถึง สภาพที่สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายภายในเซลล์ ทำให้การออสโมซิสของน้ำจากภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ไม่แตกต่างกัน รูปร่างเซลล์จึงไม่เปลี่ยนแปลง(น้ำเข้า-ออกจากเซลล์ปกติ)

1.3. การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion)

2. Passive transport(การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์)

2.1. กระบวนการเอกโซไซโตซิส (Exocytosis)

2.2. กระบวนการเอนโดไซโตซิส (Endocytosis)

2.2.1. ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis)

2.2.2. พิโนไซโทซิส (Pinocytosis)

2.2.2.1. การนำสารเข้าสู่เซลล์แบบใช้ตัวรับ (Receptor-mediated endocytosis)

2.2.2.1.1. เป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยสารที่จะเข้าสู่เซลล์นั้นต้องจับกับตัวรับที่จำเพาะบนเยื่อหุ้มเซลล์ก่อน จากนั้นตัวรับที่จับสารแล้วจะเว้าเข้าไปในเซลล์แล้วหลุดเป็นกระเปาะหรือเวสิเคิลขนาดเล็กเข้าไปข้างในเซลล์

3. "โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างแบบ Fluid mosaic mode ซึ่งประกอบไปด้วย phospholipid 2 ชั้น โดยจะหันด้านที่ชอบน้ำออก เรียกว่า “hydrophilic head” หันด้านที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากัน เรียก “hydrophobic tail” และมีโปรตีนแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของ phospholipid ซึ่งบนโปรตีนจะมี คาร์โบไฮเดรตเกาะอยู่ด้านบน เรียก ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)"