การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ by Mind Map: การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การใช้วิธีอ่านที่เหมาะสม

1.1. 1. การอ่านสำรวจ : การอ่านเร็วเพื่อรู้อย่างสังเขป มีประโยชน์ในการเลือกสรรสิ่งพิมพ์

1.2. 2. การอ่านข้าม : การอ่านอย่างรวดเร็วโดยเลือกอ่านบางตอน

1.3. 3. การอ่านผ่าน : กาวดสายตายอย่างรวกเร็วไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมาย และอ่านรายละเอียดเฉพาะสิ่งที่ต้องการ

1.3.1. New node

1.4. 4. การอ่านจับประเด็น : เน้นการอ่านโดยทำความเข้าใจ มีวิธีการสังเกตุคำสำคัญ เลือกประโยคสำคัญและบันทึกประโยคสำคัญ

1.5. 5. การอ่านสรุปความ : ตีความหมายสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องชัดเจนจนเข้าใจเนื้อเรื่อง สามารถแยกสิ่งสำคัญและไม่สำคัญออกจากกัน เพื่อประมวลและเรียบเรียงโดยใช้คำและข้อความบางตอน

1.6. 6. การอ่านวิเคราะห์ : อ่านโดยวิเคราะห์ความหมายของคำและข้อความ

2. ประเภทสื่อการอ่าน

2.1. 1. การอ่านบทความวิชาการ : อ่านสาระสังเขป สำรวจแบบแผนการเสนอเนื้อหา อ่านเนื้อความ และสำรวจรายการอ้างอิง

2.2. 2. การอ่านหนังสืออ้างอิง : อ่านเฉพาะตอนที่ต้องการ

2.3. 3.การอ่านหนังสือวิชาการ : สำรวจส่วนต่างๆของหนังสือ แล้วอ่านเนื้อเรื่องตามลำดับเนื้อหาหรือเฉพาะบทที่ต้องการ โดยดูจากสารบัญและดรรชนี