Câu đã cho có

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Câu đã cho có by Mind Map: Câu đã cho có

1. than

1.1. So sánh hơn

2. as

2.1. So sánh bằng

3. the (trước chỗ trống)/ in (of) + danh từ ở đầu/ cuối câu

3.1. So sánh hơn nhất

4. the (đứng đầu câu)

4.1. So sánh liên hợp