CẤU TRÚC TẾ BÀO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CẤU TRÚC TẾ BÀO by Mind Map: CẤU TRÚC TẾ BÀO

1. TẾ BÀO NHÂN SƠ

1.1. VÙNG NHÂN

1.1.1. Chưa có màng bao bọc, chỉ chứa duy nhất phân tử ADN dạng vòng

1.2. TẾ BÀO CHẤT

1.2.1. Có duy nhất bào quan ribôxôm

1.3. MÀNG SINH CHẤT, LÔNG, ROI

1.4. THÀNH TẾ BÀO

1.4.1. peptiđôglican

1.4.2. Vi khuẩn Gram âm, vi khuẩn Gram dương

2. TẾ BÀO NHÂN THỰC

2.1. NHÂN

2.1.1. Hình cầu, 5µm, 2 lớp màng

2.1.2. Chất nhiễm sắc (ADN +Pr) và nhân con

2.2. TẾ BÀO CHẤT

2.2.1. lưới nội chất

2.2.1.1. lưới nội chất có hạt

2.2.1.2. lưới nội chất trơn

2.2.2. Ribôxôm

2.2.3. Bộ máy Gôngi

2.2.4. Ti thể

2.2.4.1. 2 lớp màng, có ADN và ribôxôm riêng, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào

2.2.5. Không bào, Lizôxôm

2.2.6. Lục lạp

2.2.6.1. Chỉ có ở thực vật, 2 lớp màng, ADN và ribôxôm, chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

2.3. MÀNG SINH CHẤT

2.3.1. 2 Lớp phôtpholipit và prôtêin

2.4. THÀNH TẾ BÀO

2.4.1. X

2.4.1.1. Xenlulôzơ ( Thực vật)

2.4.2. Kitin ( Nấm)