Get Started. It's Free
or sign up with your email address
G by Mind Map: G

1. Global Distribution System: Hệ thống phân phối toàn cầu

2. Group Inclusive Tour: Khách du lịch theo đoàn

3. Group Plan Rate: Giá cho đoàn khách

4. Guaranteed Booking: Đặt phòng có đảm bảo

5. Guest Cycle: Chu kỳ khách

6. Guest Folio: Hồ sơ tài khoản của khách

7. Guest History File: Hồ sơ lưu khách hàng

8. Guest Services: Dịch vụ dành cho khách

9. Guest Stay: Thời gian lưu trú của khách

10. Guest Service Cycle: Chu kỳ phục vụ khách