Idea: Settup, optimize the process and enhance the cooperation among AP team to build up, manage ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Idea: Settup, optimize the process and enhance the cooperation among AP team to build up, manage and use data at AP Thiết lập, tối ưu hóa quy trình và tăng cường phối hợp nhóm trong xây dựng, quản lý và sử dụng dữ liệu chung tại AP Kaizen - OVS2021 by Mind Map: Idea: Settup, optimize the process and enhance the cooperation among AP team to build up, manage and use data at AP          Thiết lập, tối ưu hóa quy trình và  tăng cường phối hợp nhóm trong xây dựng, quản lý và sử dụng dữ liệu chung tại AP  Kaizen - OVS2021

1. Cập nhật, quản lý sữ dung dữ liệu

2. Vấn đề

2.1. Dữ liệu phân tán, trùng lắp, nhiều Version

2.2. Chưa phát huy thế mạnh nhân viên

2.3. Mất Thời gian tìm kiếm dữ liệu khi cần

2.4. Thiếu quy trình, phương án thực hiện

2.5. Thiếu dữ liệu cho LKH và báo cáo

3. Thế mạnh

3.1. Ondriver/ MS Team

3.2. Đoàn kết, trẻ

3.3. Có kinh nghiệm

3.4. Kỹ năng máy tính, mạng tốt

4. Hiệu quả

4.1. Phát huy vai trò cá nhân

4.1.1. Phu trách lĩnh vực

4.1.2. Sở thích

4.1.3. Quan tâm

4.2. Dữ liệu mới được cập nhật

4.2.1. Ảnh

4.2.2. Hướng dẫn

4.2.3. Báo cáo

4.2.4. Quy định, chính sách,

4.2.5. Hợp đồng

4.3. Chính xác

4.4. Tiết kiệm thời gian

4.5. Có dữ liệu cần thiết

5. Quy trình: thử nghiệm thực hiện từ tháng 6-9/2021

5.1. Sàng lọc dữ liệu cần lưu

5.1.1. Tài liệu chuẩn các mô hình

5.1.2. DME

5.1.3. Form báo cáo

5.2. Sắp xếp theo phân nhóm

5.2.1. Báo cáo

5.2.2. Kế hoạch

5.2.3. Follow up

5.3. Sạch sẽ: chuẩn hóa cách lưu, cách đặt tên, file dữ liệu cần

5.4. Săn sóc: cập nhật bản mới nhất

5.5. Sẳn sàng sử dụng

5.5.1. Kế

6. Vai trò

6.1. Ma

6.1.1. Thúc đẩy

6.1.2. Hỗ trợ

6.2. Điều phối

6.2.1. Thiệt lập hệ thống

6.2.1.1. 2/8

6.2.2. Kiểm tra, theo dõi

6.2.3. Hỗ trợ

6.3. Cập nhật dữ liệu theo chuyên môn, hoạt động phụ trách

6.3.1. Y tế-Đông

6.3.2. CP-Hồng

6.3.3. Sinh kế-Minh

6.3.4. Bảo trợ-Tô Châu

6.3.5. VDB, PMB

6.3.6. Tài chính-Linh

6.4. DF

6.5. SF

6.6. TNV

6.7. Kế toán

7. Thảo

7.1. Lưu tên: Gốc/Cập nhật

7.2. Cập nhật theo năm

7.3. Form