Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDEOLOGI SEMASA by Mind Map: IDEOLOGI SEMASA

1. Perubahan pemikiran Falsafah Barat

1.1. 1. Teosentrik

1.1.1. Kepercayaan bahawa Tuhan adalah aspek utama untuk wujud, berbanding dengan antroposentrisme, monoteisme, atau eksistensialisme.

1.1.2. Dalam pandangan ini, makna dan nilai tindakan yang dilakukan kepada orang atau persekitaran dikaitkan dengan Tuhan

1.1.3. Segala proses kehidupan berpaksikan Tuhan.

1.2. 2. Antroposentrik

1.2.1. Kepercayaan bahawa manusia adalah entiti terpenting di alam semesta.

1.2.2. Pemikiran yang memandang manusia sebagai keutamaan alam semesta.

1.3. 3. Modenisme

1.3.1. Pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang di anggap 'moden'.

1.4. 4. Pasca-Modenisme

1.4.1. Kesinambungan daripada pemikiran modenisme yang dianggap tidak sempurna.

2. Modernisme

2.1. Definisi

2.1.1. Etimologi

2.1.1.1. 'Recently' atau 'Just now'

2.1.2. Terminologi

2.1.2.1. Aliran pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap ‘moden’.

2.2. Perkembangan

2.2.1. Muncul kerana ketidakpuasan hati golongan intelektual Barat ketika Zaman Kebangkitan (Renaissance).

2.2.2. Bermula dengan adanya gerakan Enlightment yang dibawa oleh golongan ahli falsafah Enlightment

2.3. Gerakan Englightment

2.3.1. Karl Max mendokong falsafah rasionalisme dan nilai kebebasan dan kebolehan manusia.

2.4. Gagasan Modenisme

2.4.1. 1. Manusia sebagai pusat (centre) dunia.

2.4.1.1. Individu memiliki keistimewaan dan potensi diri membentuk ke arah potensi diri.

2.4.2. 2. Subjek dimiliki alam fenomena (nature) dan alam nomena (intelligible).

2.4.2.1. Manusia bebas menentukan pendirian untuk mengubah suatu keadaan.

2.4.3. 3. Pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan.

2.4.3.1. Asas kepada kewujudan budaya kehidupan baharu.

2.4.4. 4. Emansipasi Wanita.

2.4.4.1. Membebaskan wanita dari tradisi sebagai ibu, isteri.

3. Sekularisme

3.1. Definisi

3.1.1. Terminologi

3.1.1.1. Ideologi pemisahan di antara agama dan negara, dunia dan akhirat, jasad dan roh, sains dan agama.

3.1.1.2. Fahaman yang menolak keagamaan dalam kehidupan sosial manusia.

3.1.2. Etimologi

3.1.2.1. Berasal dari perkataan Latin 'Saeculum' yang bermaksud di sini dan kini.

3.1.2.2. The belief that religion should not be involved in the organization of society, education and others.

3.2. Latar Belakang sekularisme/ konsep utama

3.2.1. 1. Pemisahan antara sacred (suci) dan profane (tidak suci)

3.2.2. 2. Pemisahan antara spirit (rohani) dan matter (material/benda)

3.2.3. 3. Pemisahan antara revelation (wahyu) dan reason (akal)

3.3. Unsur Utama Sekularisasi

3.3.1. Disenchantment of nature

3.3.1.1. Menghilangkan (melupuskan) makna spiritual (kepercayaan) daripada alam kehidupan.

3.3.1.2. Pemisahan alam tabi'e bebas dari makna rohaniah (tuhan, dewa, dan lain-lain).

3.3.1.3. Alam tabi'e bebas dari kekuasaan tuhan,dewa, roh.

3.3.1.4. Maka manusia boleh mengeksploitasikan dan memanipulasi alam dengan sesuka hati tanpa takut, was-was, pantang da sebagainya.

3.3.2. De-sacralization of Politics

3.3.2.1. Menghilangkan unsur-unsur keagamaan di dalam politik daripada hal ehwal manusia.

3.3.2.2. Penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama.

3.3.2.3. Menafikan wujudnya keturunan dewa-dewa , perkenan dari alam ghaib, tauliah dari tuhan.

3.3.2.4. Setiap manusia boleh dan berhak menjadi pemimpin walaupun tidak mempunyai kelayakan rohaniah, akhlak dan akal.

3.3.3. De-consecration of Values

3.3.3.1. Menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai (agama) daripada minda dan tingkah laku manusia.

3.3.3.2. Penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup.

3.3.3.3. Sistem nilai sebagai hasil kebudayaan bersifat relatif dan sementara sahaja - termasuk agama.

3.3.3.4. Agama hanyalah alat untuk mendapatkan sokongan, pengaruh dan sebagainya.

4. Pascamodenisme

4.1. Definisi

4.1.1. bersifat logocentric & gagal memberi sesuatu pemikiran baru dan solusi dari susut ilmu

4.1.2. Kepercayaan modenisme abahwa akal & sains dapat membawa kemajuan & kebenaran serta menyelesaikan masalah

4.2. Konsep

4.2.1. Kehidupan hanya di dunia.

4.2.2. Fokus terhadap naratif-naratif kecil.

4.2.3. Semua 'kebenaran' bergantung kepada konstruksi budaya semata-mata.

4.2.4. Persoalan falsafah & aliran metafizik (berkaitan agama) dianggap tidak relevan.

4.3. Kesan Dalam Pendidikan

4.3.1. Pengaruh terhadap falsafah pendidikan.

4.3.1.1. Pendidik yang memfokuskan teori dan praktikal akan memberikan sumbangan yang lebih bernilai kepada para pelajar.

4.3.2. Pengaruh terhadap kurikulum.

4.3.2.1. Pendidikan seharusnya tidak hanya digunakan pada waktu sekolah sahaja malah perlu dipraktikkan melalui aktiviti seharian.

4.4. Cabaran

4.4.1. epistemologi: Mengisbatkan hanya ilmu akli dan dan inderawi

4.4.2. Aksiologi:Tiada prinsip nilai yang tetap tetapi menurut situasi

4.4.3. Ontologi: Mengisbatkan hanya wujud fizikal

5. Dualisme

5.1. Definisi

5.1.1. Suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara

5.2. Cartesian Dualisme

5.2.1. Diperkenalkan oleh Rene Descartes

5.2.2. Membezakan minda (immaterial mind) dan tubuh badan (material body) yang saling bertindak balas.

5.2.3. Membahagikan kehidupan kepada 2 pola yang ekstrem

5.2.3.1. 1. Berfikir sebagai sifat mutlak manusia

5.2.3.2. 2. Alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna

5.3. Implikasi Cartesian dualisme

5.3.1. Mind-Body problem

5.3.2. Subjektif-objektif

5.3.3. Kuantitatif-Kualitatif

5.3.4. Spiritual-Material

5.3.5. Seni-Sains

5.3.6. Moral-Legal

6. Relativisme

6.1. Definisi

6.1.1. Memusnahkan atau menyamaratakan darjat realiti, ilmu dan nilai.

6.2. Ciri - ciri Relativisme

6.2.1. 1. Menafikan universalisme

6.2.1.1. Tidak wujud satu persetujuan sejagat berkenaan kebenaran, kebaikan dan lain-lain

6.2.2. 2. Menafikan absolutisme

6.2.2.1. Tidak wujud nilai - nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain- lain.

6.2.3. 3. Menafikan objectivisme

6.2.3.1. Nilai kognitif, etika dan estetika tidak bebas dari pengaruh minda (mind independent).

6.2.4. 4. Menafikan monisme

6.2.4.1. Mungkin menerima nilaian tempatan (local monism) tetapi bukan nilaian sejagat (universal monism).

6.3. Domain Relativisme

6.3.1. 1. Sesuatu makna direlatifkan oleh bahasa

6.3.2. 3. Metafizik direlatifkan dengan paradigma saintifik

6.3.3. 2. Kebenaran direlatifkan dengan teori

6.3.4. 4. Realiti direlatifkan dengan budaya

6.3.5. 5. Nilai ilmu direlatifkan dengan masyarakat

6.3.6. 6. Nilai moral direlatifkan oleh individu.

6.3.7. 7. Nilai seni direlatifkan oleh tempoh sejarah

6.4. Implikasi Relativisme

6.4.1. Undang - undang

6.4.1.1. Penolakan autoriti dan tradisi

6.4.2. Sejarah

6.4.2.1. Menulis semula sejarah - sejarah sebagai fiksyen

6.4.3. Sains

6.4.3.1. Metodologi "anything goes", anti-sains

6.4.4. Falsafah

6.4.4.1. Masyarakat yang merasa unggul dan mengukur budaya orang lain berdasarkan budaya mereka sendiri

6.4.5. Budaya

6.4.5.1. Bebas memilih mana - mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti

6.4.6. Moral

6.4.6.1. Kemerosotan nilai-nilai moral kerana setiap pandangan tidak ada hak mutlak atau salah

6.4.7. Sosial

6.4.7.1. Pertambahan gejala sosial kerana tidak ada yang boleh menilai seseorang itu salah atau tidak