BAN NHÂN SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAN NHÂN SỰ by Mind Map: BAN NHÂN SỰ

1. Lên kế hoạch bonding các buổi họp / offline meeting

1.1. Training.

1.2. Làm quen với việc quản lý email CLB.

2. Viết report các buổi họp

2.1. Note các lịch và việc quan trọng sắp tới.

2.2. Ghi nhớ và bắt đầu dí deadline core team.

3. Tuyển thành viên GEN 3

3.1. Tạo form vòng đơn (dựa trên câu hỏi các head đưa).

3.2. Lọc đơn.

3.3. Gửi email kết quả vòng đơn và làm form hẹn lịch phỏng vấn.

3.4. Gửi email kết quả phỏng vấn.

3.5. Lên danh sách thành viên mùa 3.