Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Swift app by Mind Map: Swift app

1. Home

1.1. Basic

1.1.1. Set up Preloading ( Tap vào sẽ chuyển tới Function Preloading)

1.1.1.1. Button Active now Nếu status Inactive

1.1.1.2. Button Customize Nếu status Active

1.1.2. Set up Loading Screen ( Tap vào sẽ chuyển đến Function Loading Screen)

1.1.2.1. Button Active now Nếu status Inactive

1.1.2.2. Button Customize Nếu status Active

1.2. Premium

1.2.1. Tương tự Basic nhưng có thêm Optimize Actual Speed ( Tap vào sẽ chuyển đến Function Actual Speed)

1.3. Blog

1.3.1. Click Learn more sẽ navigation page tương ứng với chủ đề blog

2. Actual Speed

2.1. Auto Optimize

2.1.1. Optimize images daily ( Mặc định OFF), Optimize theme weekly (Mặc định OFF) Và sẽ bắt đầu lúc 12:00 AM (UTC -5)

2.2. Optimize now

2.2.1. Optimize images ( Mặc định ON) Optimize theme ( Mặc định ON) Optimize ngay lúc nhấn button Optimize now

2.3. Basic

2.3.1. Button Upgrade now Tap on button sẽ chuyển đến function Pricing để nâng cấp lên Premium

3. Preceived Speed

3.1. Preloading

3.1.1. Set up Preloading (Mặc định OFF) Turn ON thì show button Save ( Save success)

3.2. Loading Screen

3.2.1. Có thể chọn Style và setting theo ý mình

3.2.2. Button Active loading screen mặc định OFF Có thể Turn ON và Save success

4. Pricing

4.1. Basic

4.1.1. Có thể nâng cấp lên Premium

4.1.1.1. Tốn phí để nâng cấp

4.2. Premium

4.2.1. Có thể hạ xuống Basic

4.2.1.1. Có show pop up để warring người dùng sẽ mất tốc độ cao khi hạ từ premium xuống Basic Hạ xuống không tốn phí nhưng nâng lên lại tốn thêm 1 lần phí

5. Rate us

5.1. Mặc định 5 sao

5.2. Chọn 1-2 sao sẽ có button Talk to US

5.3. Chọn 3-4 sao sẽ có buton Talk to US và Rate Us On Shopify Chọn button Rate Us On Shopify sẽ chuyển hướng đến trang rate star ở store

5.4. Chọn 5 sao sẽ chuyển hướng thẳng tới trang rate star ở store

6. Chat with us

6.1. Có thể chat ký tự, emoji hoặc Hình ảnh