โครงงานวิทยาศาสตร์🧪

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานวิทยาศาสตร์🧪 by Mind Map: โครงงานวิทยาศาสตร์🧪

1. ประเภท

1.1. โครงงานทฤษฎี

1.1.1. เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษาเสนอทฤษฎีหรือคำอธิบายสิ่งต่างๆหรือปรากฎการณ์แนวคิดใหม่ ที่ผู้เสนอนำหลักการวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน

1.2. โครงงานสิ่งประดิษฐ์

1.2.1. เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ สร้างอุปกรณ์ด้วยการประยุกต์คือนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ

1.3. โครงงานทดลอง

1.3.1. เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษาจะต้องออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง

1.4. โครงงานสำรวจ

1.4.1. เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษา ศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลแล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำใหม่ให้เป็นระบบและนำเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือคำอธิบาย

2. ความหมาย

2.1. โครงงานวิทยาศาสตร์ คือการศึกษาเพื่อพบข้อมูลความรู้ใหม่😆 ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

3. ขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์🎉✌🏻

3.1. 1.ชื่อโครงาน

3.2. 2.ชื่อผู้ทำโครงาน

3.3. 3.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

3.4. 4.บทคัดย่อ

3.5. 5.กิตติกรรมประกาศ (คำขอบคุณ)

3.6. 6.ที่มาความสำคัญของโครงงาน

3.7. 7.วัตกุประสงค์ของโครงงาน

3.8. 8.สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)

3.9. 9.ขอบเขตการทำโครงาน

3.10. 10.วิธีดำเนินการ

3.11. 11.ผลการศึกษาค้นคว้า

3.12. 12.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

3.13. 13.เอกสารอ้างอิง