ประวัติศาสตร์การนันทนาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติศาสตร์การนันทนาการ by Mind Map: ประวัติศาสตร์การนันทนาการ

1. ประเทศไทย

2. ประเทสต่างๆ

3. รัตนโกสินทร์

4. สุโขทัย

5. - เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต ประเพณี เช่น ลอยกระทง วัฒนธรรม - งานศิลปะ (พระพุทธรูป วัด ถ้วยชามสังคโลก) - กีฬาและการละเล่น เช่น ว่าว ตะกร้อ การต่อสู่ การแข่งเรือ เป็นต้น

6. ญี่ปุ่น

7. อเมริกา

8. เยอรมัน

9. - มีกิจกรรมนันทนาการเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ - มีเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ - มีการกินอยู่และดูแลรูปร่างตัวเองทำให้รูปร่างใหญ่ โต

10. - มีความเจริญก้าวหน้าทางกีฬาที่รวดเร็ว - มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย - มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทางพลศึกษา - มีการกำเนิดกีฬามากมาย เช่น บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล

11. - ชอบออกกำลังกาย - มีการออกกฎหมายการออกกำลังกายของประชาชน - มีการสร้างสวนสาธารณะและศูนย์สำหรับการออกกำลัง กาย

12. อังกฤษ

13. รัชกาลที่ 1 - ยังคงซึ่งไว้สืบต่อศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการละเล่น - สร้างวัดด้วยงานสถาปัตยกรรมไทย - ฟื้นฟูนาฏกรรมไทย เช่น โขน ละคร ฟ้อนรำ รัชกาลที่ 2 - กษัตริย์ผู้เป็นอัครศิลปิน - ฟื้นฟูวรรณคดี วรรณกรรม - เกิดกวีเอกของโลก - ยุคทองของศิลปวัฒนธรรม

14. รัชกาลที่ 3 - รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจีน เนื่องจาก ขยายการค้ากับจีน เช่นตุ๊กตาจีน หรืออับเฉา รัชกาลที่ 4 - เริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งตรงกับยุคล่าอาณานิคม รัชกาลที่ 5 - เป็นช่วงพัฒนาประเทศให้ทัมสมัย - รับวัฒนธรรมจากตะวันตก - ช่วงเริ่มต้นของกีฬาสากลหลายชนิดต่างๆ ของประเทศไทย - ยุคทองของศิลปวัฒนธรรม

15. รัชกาลที่ 6 - แนวคิดทางด้านประชาธิปไตรเริ่มเข้ามาสู่สังคมไทย เมืองจ าลองดุสิตธานี - เริ่มก่อตั้งกองเสือป่า และพัฒนาสู่กิจการลูกเสือ - เป็นยุคทองของวงการกีฬา - เกิดโรงเรียนเพาะช่าง - ศร.ดร.ศิลป์ พีระศรี รัชกาลที่ 7 - 8 - ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 - เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ ประชาธิปไตย รัชกาลที่ 9 - การนันทนาการเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้น เป็นสากลมากขึ้น - ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกโลกาภิวัตน์ - มีความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการ

16. กรุงศรีอยุธยา

17. - เป็นยุคที่รุ่งเรืองและล่มสลายจากการศึกสงคราม - วิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ าล าคลอง - การต่อสู้ - กวี ศิลปิน เพลงเกี่ยวข้าว เพลงอีแซว และวรรณกรรมต่างๆ - สืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อมาจากสมัยสุโขทัย

18. คล้ายอังกฤษ