องค์ประกอบคอมพิวเตอร์(电脑元素 Diànnǎo yuánsù)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์(电脑元素 Diànnǎo yuánsù) by Mind Map: องค์ประกอบคอมพิวเตอร์(电脑元素  Diànnǎo yuánsù)

1. ฮาร์ดแวร์ (硬件 Yìngjiàn)

1.1. เคส(案件 Ànjiàn)

1.2. จอภาพ(显示器 Xiǎn shì qì)

1.3. พาวเวอร์ซัพพลาย(电源供应 Diànyuán gōngyìng)

1.4. เมาส์(鼠标 Shǔ biāo)

1.5. คีย์บอร์ด(键盘 Jiàn pán)

1.6. เมนบอร์ด(主板 Zhǔ bǎn)

1.7. ซีพียู(中央处理单元 Zhōng yāng chǔ lǐ dān yuán)

1.8. การ์ดแสดงผล(显卡 Xiǎnkǎ)

1.9. แรม(随机存储器Suí jī cún chú qì)

2. ข้อมูล(信息 Xìnxī)

2.1. เลข(数字 Shùzì)

2.2. เสียง(声音 Shēngyīn)

2.3. ภาพ(图像 Túxiàng)

3. ซอฟต์แวร์(软件 Ruǎn jiàn)

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ(系统软件 Xìtǒng ruǎnjiàn)

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(应用程序软件 Yìngyòng chéngxù ruǎnjiàn)

4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(计算机人员 Jìsuànjī rényuán)

4.1. ผู้จัดการระบบ(系统管理员 Xìtǒng guǎnlǐ yuán)

4.2. นักวิเคราะห์ระบบ(系统分析 Xìtǒng fēnxī)

4.3. โปรแกรมเมอร์(程序员 Chéngxù yuán)

4.4. ผู้ใช้(用户 Yònghù)