Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Порівняльна педагогіка by Mind Map: Порівняльна педагогіка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Порівняльна педагогіка

Завдання

1. Вивчення факторів, що впливають на теорію і практику виховання і навчання в сучасному світі і порівняльний аналіз результатів їх впливу на системи дошкільної, шкільної, вищої освіти. 2. Виявлення найбільш актуальних та загальних проблем і тенденцій розвитку освіти у світі. 3. Виявлення способів і форм взаємозбагачення національних освітніх систем шляхом використання ними зарубіжного досвіду.

Функції

1. Інформаційно-аналітична, що передбачає збір, обробку, систематизацію й аналіз інформації про розвиток освітньої практики за кордоном.

2. Акумулююча функція передбачає подальшу роботу з першоджерелами, поглиблений аналіз зібраних матеріалів. На перший план виходить вивчення позитивних і негативних аспектів зарубіжного досвіду, виокремлення загальних, регіональних і локальних тенденцій розвитку освітніх систем та їх ланок.

3. Корекційна функція дає можливість на основі співставлення закономірностей і тенденцій розвитку національної системи освіти із зарубіжними аналогами спрямовувати і коректувати її розвиток за допомогою рекомендацій, що розробляються для органів управління системи освіти.

4. Координуюча функція передбачає встановлення контактів і зв’язків між спеціалістами й закладами освіти, обмін досвідом, вироблення загальних підходів, що полегшує інтеграцію національної системи освіти у світовий освітній простір.

5. Прогностична функція дозволяє планувати розвиток національної системи освіти з урахуванням світових тенденцій і національних особливостей.

6. Вибірково-адаптивна функція передбачає засвоєння позитивних напрацювань, форм і методів їх перенесення в національну систему освіти, меж можливого використання.

Методи порівняльно-педагогічних досліджень

описовий (вивчення, аналіз, опис офіційних документів, науково-педагогічних джерел), статистичний (збір, аналіз, інтерпретація статистичних відомостей і даних), соціологічний, власне порівняльний, історичний (історико-педагогічний – метод великих інноваційних циклів, хвильовий); конструктивно-генетичний метод; спостереження (звичайне та включене, інтенсивне та екстенсивне); бесіди, інтерв’ю; аналітичні методи.

Етапи розвитку порівняльно-педагогічних досліджень

І етап – донауковий ( або «період дорожніх нарисів», класичний, передісторичний) – з давніх часів до ХІХ ст. ІІ етап – період запозичень, або описовий період – І половина ХІХ – 80-ті роки ХІХ століття. ІІІ етап – початок наукових досліджень у галузі порівняльної педагогіки – кінець ХІХ – до початку Другої світової війни (1939). ІV етап – період активізації розвитку методології компаративістики - 1950 – 70-і роки ХХ століття. V етап – період теоретичних змагань – сучасний етап. Посилення зв’язку порівняльної педагогіки з іншими соціальними науками.

Основні поняття курсу

освітній простір,світова система освіти, глобалізація, стандартизація, структурне реформування освіти,

Терміни-синоніми

Компаративістика, компаративна педагогіка, наука про порівняння світових освітніх систем