Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ТИПОЛОГІЯ ЖУРНАЛІВ by Mind Map: ТИПОЛОГІЯ ЖУРНАЛІВ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ТИПОЛОГІЯ ЖУРНАЛІВ

Періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною наз­вою, має постійні рубрики, мі­стить статті, реферати, інші мате­ріали з різних громадсько-полі­тичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-худож­ні твори, ілюстрації, фотографії Примітка. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді періодичних чи продовжуваних видань, а також пла­тівок, дискет, магнітофонних стрічок, інших носіїв аудіовізуальної інформа­ції

Масові журнали

Науково-популярні

Періодичне журнальне видання статей та матеріалів з основ на­укових знань з популярними ві­домостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних дослід­жень у галузях науки, культури, практичної діяльності, що слу­жить поширенню знань та само­освіти

Громадсько-політичні

Періодичне журнальне видання з статтями та матеріалами актуаль­ної громадсько-політичної тема­тики Примітка 1. Громадсько-політичний журнал може містити сатиричні й гу­мористичні твори, матеріали галузевого та науково-популярного характеру Примітка 2. Залежно від читацької адреси громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям чита­чів

Літературно-художні

Періодичне журнальне видання творів художньої літератури, а та­кож публіцистичних та критичних статей і матеріалів

Новый узел

Спеціальні журнали

Наукові

Періодичне журнальне видання зі статей та матеріалів теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі науки Примітка 1. Залежно від цільового призначення наукові журнали поділя­ють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні. Примітка 2. Науково-практичний журнал, який містить статті, матері­али, реферати з технічних наук, на­зивається науково-технічним журна­лом

Виробничо-практичні

Періодичне журнальне видання статей та матеріалів з технології, техніки, економіки, організації виробництва або практичної діяльності з методичними розроб­ками, призначене працівникам певної галузі

Реферативний

Періодичне, офіційно реферативне видан­ня зареєстроване як журнал