รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ by Mind Map: รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามข้อบังคับคุรุสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒

1. มาตรฐานประสบการณืวิชาชีพ

1.1. ๑.การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ๑.๑สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -การปฎิบัติหน้าที่ครู -การจัดการเรียนรู้ -ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ๑.๒สมรรถนะ ๑.๒.๑การปฏิบัติหน้าที่ครู -มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเริมการเรียน เอาใจใส่ -สร้างแรงบันดาลใจ -พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ๑.๒.๒การจัดการเรียนรู้ -การมีส่วนร่วมในการพัฒนา -ดูแลช่วยเหลือพัฒนา ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ -สื่อและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ -การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ ๑.๒.๓ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน -ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา -ศึกษาเข้าถึงบริบทของชุมชน -ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.2. ๒.การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ๒.๑สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา -จรรยาบรรณของวิชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ๒.๒สมรรถนะ -ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู