Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Từ by Mind Map: Từ

1. Khái niệm

2. Phân loại

2.1. Từ đơn

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại

2.1.2.1. Từ đơn đơn âm tiết

2.1.2.2. Từ đơn đa âm tiết

2.2. Khái niệm

2.3. Từ phức

2.3.1. Từ láy

2.3.1.1. Láy toàn bộ

2.3.1.1.1. Thanh điệu và âm cuối giữ nguyên

2.3.1.1.2. Thanh điệu và âm cuối biến đổi

2.3.1.2. Láy bộ phận

2.3.1.2.1. Láy âm

2.3.1.2.2. Láy vần

2.3.2. Từ ghép

2.3.2.1. Phân loại

2.3.2.1.1. Từ ghép phân nghĩa

2.3.2.1.2. Từ ghép hợp nghĩa

2.3.2.1.3. Từ ghép biệt lập

2.3.2.1.4. Từ phức Hán Việt