สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด

1.1. มาตรฐาน ท 3.1

1.1.1. สามารถเลือกฟังและดูอน่างมีวิจาณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจาณญาณและสร้างสรรค์

1.1.1.1. ป.1

1.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.2. ป.2

1.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.3. ป.3

1.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.4. ป.4

1.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.5. ป.5

1.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.6. ป.6

1.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. สาระที่ 1 การอ่าน

2.1. มาตรฐาน ท 1.1

2.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

2.1.1.1. ป.1

2.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.2. ป.2

2.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.3. ป.3

2.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.4. ป.4

2.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.5. ป.5

2.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.6. ป.6

2.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. สาระที่ 2 การเขียน

3.1. มาตรฐาน ท 2.1

3.2. ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสารสนเทศ และรายงาน การศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.1. ป.1

3.2.1.1. ตัวชี้วัด

3.2.1.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

3.2.1.1.2. 2.เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

3.2.1.1.3. 3.มีมารยาทในการเขียน

3.2.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.1.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.1.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.2.1.2.3. มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย

3.2.2. ป.2

3.2.2.1. ตัวชี้วัด

3.2.2.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

3.2.2.1.2. 2.เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

3.2.2.1.3. 3.เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

3.2.2.1.4. 4.มีมารยาทในการเขียน

3.2.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.2.2.2. การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

3.2.2.2.3. การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

3.2.2.2.4. มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย

3.2.3. ป.3

3.2.3.1. ตัวชี้วัด

3.2.3.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

3.2.3.1.2. 2.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้อย่างชัดเจน

3.2.3.1.3. 3.เขียนบันทึกประจำวัน

3.2.3.1.4. 4.เขียนจดหมายลาครู

3.2.3.1.5. 5.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.3.1.6. 6.มีมารยาทในการเขียน

3.2.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.3.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.3.2.2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

3.2.3.2.3. การเขียนบันทึกประจำวัน

3.2.3.2.4. การเขียนจดหมายลาครู

3.2.3.2.5. การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ

3.2.3.2.6. มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย

3.2.4. ป.4

3.2.4.1. ตัวชี้วัด

3.2.4.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัด

3.2.4.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง

3.2.4.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

3.2.4.1.4. 4.เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

3.2.4.1.5. 5.เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

3.2.4.1.6. 6.เขียนบันทึกและเขียนรายงาน

3.2.4.1.7. 7.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.4.1.8. 8.มีมารยาทในการเขียน

3.2.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.4.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.4.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ

3.2.4.2.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

3.2.4.2.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน

3.2.4.2.5. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

3.2.4.2.6. การเขียนบันทึกและเขียนรายงาน

3.2.4.2.7. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.4.2.8. มารยาทในการเขียน

3.2.5. ป.5

3.2.5.1. ตัวชี้วัด

3.2.5.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัด

3.2.5.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง

3.2.5.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

3.2.5.1.4. 4.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

3.2.5.1.5. 5.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

3.2.5.1.6. 6.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

3.2.5.1.7. 7.กรอกแบบรายการต่างๆ

3.2.5.1.8. 8.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.5.1.9. 9.มีมารยาทในการเขียน

3.2.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.5.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.5.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ

3.2.5.2.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

3.2.5.2.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน

3.2.5.2.5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

3.2.5.2.6. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

3.2.5.2.7. การกรอกแบบรายการ เช่น ใบฝากถอนเงิน

3.2.5.2.8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.6. ป.6

3.2.6.1. ตัวชี้วัด

3.2.6.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัด

3.2.6.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง

3.2.6.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

3.2.6.1.4. 4.เขียนเรียงความ

3.2.6.1.5. 5.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

3.2.6.1.6. 6.เขียนจดหมายส่วนตัว

3.2.6.1.7. 7.กรอกแบบรายการต่างๆ

3.2.6.1.8. 8.เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

3.2.6.1.9. 9.มีมารยาทในการเขียน

3.2.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.6.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

3.2.6.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ

3.2.6.2.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

3.2.6.2.4. การเขียนเรียงความ

3.2.6.2.5. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน

3.2.6.2.6. การเขียนจดหมายส่วนตัว

3.2.6.2.7. การกรอกแบบรายการ เช่น แบบคำร้องต่างๆ

3.2.6.2.8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

3.2.6.2.9. มารยาทในการเขียน

4. สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

4.1. มาตรฐาน ท 5.1

4.1.1. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4.1.1.1. ป.1

4.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.2. ป.2

4.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.2.3. 4.ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

4.1.1.2.4. บทอาขยานและบทร้อยกรอง บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.1.1.3. ป.3

4.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.4. ป.4

4.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.5. ป.5

4.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.6. ป.6

4.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5. 2.บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

6. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

6.1. มาตรฐาน ท 4.1

6.1.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

6.1.1.1. ป.1

6.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.1.1.2. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกด

6.1.1.3. ป.2

6.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.1.1.4. ป.3

6.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.1.1.5. ป.4

6.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.1.1.6. ป.5

6.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.1.1.7. ป.6

6.1.1.7.1. ตัวชี้วัด

6.1.1.7.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

7. 1.เล่ารายละเอียด เรื่องที่ฟังและดู ความรู้ บันเทิง