สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

2. มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สาระที่๑ การอ่าน

3.1. มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

3.1.1. ตัวชี้วัด ป.๑

3.1.1.1. ๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.1.1.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.1.2. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.1.1.2.1. สาระการเรียนรู้

3.1.1.3. ๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

3.1.1.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.1.4. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.1.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.1.5. ๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ ๒. บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

3.1.1.5.1. สาระการเรียนรู้

3.1.2. ตัวชี้วัด ป.๒

3.1.2.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.1.2.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.2.2. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.1.2.2.1. สาระการเรียนรุ์

3.1.2.3. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.1.2.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.2.4. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.1.2.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.2.5. ๘. มารยาทในการอ่าน

3.1.2.5.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3. ตัวชี้วัด ป.๓

3.1.3.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.1.3.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3.2. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.1.3.2.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3.3. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.1.3.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3.4. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.1.3.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3.5. ๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

3.1.3.5.1. สาระการเรียนรู้

3.1.3.6. ๙. มารยาทในการอ่าน

3.1.3.6.1. สาระการเรียนรู้

3.1.4. ตัวชี้วัด ป.๔

3.1.4.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

3.1.4.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.4.2. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน ๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.1.4.2.1. สาระการเรียนรู้

3.1.4.3. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.4.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.4.4. ๘. มารยาทในการอ่าน

3.1.4.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.5. ตัวชี้วัด ป.๕

3.1.5.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ๓. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

3.1.5.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.5.2. ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

3.1.5.2.1. สาระการเรียนรู้

3.1.5.3. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.5.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.5.4. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.5.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.5.5. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

3.1.5.5.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6. ตัวชี้วัด ป.๖

3.1.6.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

3.1.6.1.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6.2. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

3.1.6.2.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6.3. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.6.3.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6.4. ๗. อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

3.1.6.4.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6.5. ๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

3.1.6.5.1. สาระการเรียนรู้

3.1.6.6. ๙. มีมารยาทในการอ่าน

3.1.6.6.1. สาระการเรียนรู้

4. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

4.1. มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4.2. ตัวชี้วัด ป.๑

4.2.1. ๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

4.2.1.1. สาระการเรียนรู้

4.2.1.1.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย - บทร้องเล่น - บทอาขยาน - บทร้อยกรอง - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

4.2.2. ๒. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

4.2.2.1. สาระการเรียนรู้

4.2.2.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรอง - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.3. ตัวชี้วัด ป.๒

4.3.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.3.1.1. สาระการเรียนรู้

4.3.1.1.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย - บทอาขยาน - บทร้อยกรอง - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

4.3.2. ๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

4.3.2.1. สาระการเรียนรู้

4.3.2.1.1. บทร้องเล่นที่มีคุณค่า - บทร้องเล่นในท้องถิ่น - บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย

4.3.3. ๓. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

4.3.3.1. สาระการเรียนรู้

4.3.3.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.4. ตัวชี้วัด ป. ๓

4.4.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

4.4.1.1. สาระการเรียนรู้

4.4.1.1.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน - นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น - เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย - บทร้อยกรอง - เพลงพื้นบ้าน - เพลงกล่อมเด็ก - วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ ตามความสนใจ

4.4.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

4.4.2.1. สาระการเรียนรู้

4.4.2.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.5. ตัวชี้วัด ป.๔

4.5.1. ๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม ๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

4.5.1.1. สาระการเรียนรู้

4.5.1.1.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้าน - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

4.5.2. ๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน

4.5.2.1. สาระการเรียนรู้

4.5.2.1.1. เพลงพื้นบ้าน

4.5.3. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

4.5.3.1. สาระการเรียนรู้

4.5.3.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.6. ตัวชี้วัด ป.๕

4.6.1. ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

4.6.1.1. สาระการเรียนรู้

4.6.1.1.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้าน - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

4.6.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

4.6.2.1. สาระการเรียนรู้

4.6.2.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

4.7. ตัวชี้วัด ป.๖

4.7.1. ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4.7.1.1. สาระการเรียนรู้

4.7.1.1.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

4.7.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

4.7.2.1. สาระการเรียนรู้

4.7.2.1.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5. สาระที่ ๒ การเขียน

5.1. ตัวชี้วัด ป.๑

5.1.1. ๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

5.1.1.1. สาระการเรียนรู้

5.1.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.1.2. ๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

5.1.2.1. สาระการเรียนรู้

5.1.2.1.1. การเขียนสื่อสาร - คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - คำพื้นฐานในบทเรียน - คำคล้องจอง - ประโยคง่ายๆ

5.1.3. ๓. มีมารยาทในการเขียน

5.1.3.1. สาระการเรียนรู้

5.1.3.1.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

5.2. ตัวชี้วัด ป.๒

5.2.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจังเต็มบรรทัด

5.2.1.1. สาระการเรียนรู้

5.2.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.2.2. ๒. เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

5.2.2.1. สาระการเรียนรู้

5.2.2.1.1. เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

5.2.3. ๓. เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

5.2.3.1. สาระการเรียนรู้

5.2.3.1.1. การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

5.2.4. ๔. มีมารยาทในการเขียน

5.2.4.1. สาระการเรียนรู้

5.2.4.1.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล - ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

5.3. ตัวชี้วัด ป.๓

5.3.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

5.3.1.1. สาระการเรียนรู้

5.3.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

5.3.2. ๒. เขียนบรรยายสิ่งใดที่หนึ่งได้อย่างชัดเจน

5.3.2.1. สาระการเรียนรู้

5.3.2.1.1. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

5.3.3. ๓. เขียนบันทึกประวัติ

5.3.3.1. สาระการเรียนรู้

5.3.3.1.1. การเขียนบันทึกประจำวัน

5.3.4. ๔. เขียนจดหมายลาครู

5.3.4.1. สาระการเรียนรู้

5.3.4.1.1. การเขียนจดหมายลาครู

5.3.5. ๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.3.5.1. สาระการเรียนรู้

5.3.5.1.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

5.3.6. ๖. มีมารยาทในการเขียน

5.3.6.1. สาระการเรียนรู้

5.3.6.1.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล - ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

5.4. ตัวชี้วัด ป.๔

5.4.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

5.4.1.1. สาระการเรียนรู้

5.4.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.4.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

5.4.2.1. สาระการเรียนรู้

5.4.2.1.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำแนะนำ

5.4.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.4.3.1. สาระการเรียนรู้

5.4.3.1.1. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

5.4.4. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

5.4.4.1. สาระการเรียนรู้

5.4.4.1.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน

5.4.5. ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

5.4.5.1. สาระการเรียนรู้

5.4.5.1.1. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

5.4.6. ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

5.4.6.1. สาระการเรียนรู้

5.4.6.1.1. การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากศึกษาค้นคว้า

5.4.7. ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.4.7.1. สาระการเรียนรู้

5.4.7.1.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.5. ตัวชี้วัด ป.๕

5.5.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

5.5.1.1. สาระการเรียนรู้

5.5.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.5.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

5.5.2.1. สาระการเรียนรู้

5.5.2.1.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำอวยพร - คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน

5.5.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.5.3.1. สาระการเรียนรู้

5.5.3.1.1. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

5.5.4. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

5.5.4.1. สาระการเรียนรู้

5.5.4.1.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย

5.5.5. ๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

5.5.5.1. สาระการเรียนรู้

5.5.5.1.1. การเขียนขดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

5.5.6. ๖. เขียนแสดงความรู้และความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

5.5.6.1. สาระการเรียนรู้

5.5.6.1.1. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

5.5.7. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

5.5.7.1. สาระการเรียนรู้

5.5.7.1.1. การกรอกแบบรายการ - ใบฝากเงินและใบถอนเงิน - ธนาณัติ - แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์

5.5.8. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.5.8.1. สาระการเรียนรู้

5.5.8.1.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.5.9. ๙. มีมารยาทในการเขียน

5.5.9.1. สาระการเรียนรู้

5.5.9.1.1. มารยาทในการเขียน

5.6. ตัวชี้วัด ป.๖

5.6.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

5.6.1.1. สาระการเรียนรู้

5.6.1.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.6.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

5.6.2.1. สาระการเรียนรู้

5.6.2.1.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำอวยพร - ประกาศ

5.6.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.6.3.1. สาระการเรียนรู้

5.6.3.1.1. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

5.6.4. ๔. เขียนเรียงความ

5.6.4.1. สาระการเรียนรู้

5.6.4.1.1. การเขียนเรียงความ

5.6.5. ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

5.6.5.1. สาระการเรียนรู้

5.6.5.1.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง

5.6.6. ๖. เขียนจดหมายส่วนตัว

5.6.6.1. สาระการเรียนรู้

5.6.6.1.1. การเขียนจดหมายส่วนตัว - จดหมายขอโทษ - จดหมายแสดงความขอบคุณ - จดหมายแสดงความเห็นใจ - จดหมายแสดงความยินดี

5.6.7. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

5.6.7.1. สาระการเรียนรู้

5.6.7.1.1. การกรอกแบบรายการ - แบบคำร้องต่างๆ - ใบสมัครศึกษาต่อ - แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

5.6.8. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

5.6.8.1. สาระการเรียนรู้

5.6.8.1.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

5.6.9. ๙. มีมารยาทในการเขียน

5.6.9.1. สาระการเรียนรู้

5.6.9.1.1. มารยาทในการเขียน

6. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

6.1. ตัวชี้วัด ป.๑

6.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

6.1.1.1. สาระการเรียนรู้

6.1.1.1.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

6.1.2. ๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.1.2.1. สาระการเรียนรู้

6.1.2.1.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน - การ์ตูน - เรื่องขบขัน

6.1.3. ๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

6.1.3.1. สาระการเรียนรู้

6.1.3.1.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การขอความช่วยเหลือ - การกล่าวคำขอบคุณ - การกล่าวคำขอโทษ

6.1.4. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.1.4.1. สาระการเรียนรู้

6.1.4.1.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

6.2. ตัวชี้วัด ป.๒

6.2.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม

6.2.1.1. สาระการเรียนรู้

6.2.1.1.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน

6.2.2. ๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.2.2.1. สาระการเรียนรู้

6.2.2.1.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน - รายการสำหรับเด็ก - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - เพลง

6.2.3. ๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

6.2.3.1. สาระการเรียนรู้

6.2.3.1.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การขอความช่วยเหลือ - การกล่าวคำขอบคุณ - การกล่าวคำขอโทษ - การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

6.2.4. ๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.2.4.1. สาระการเรียนรู้

6.2.4.1.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด - ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

6.3. ตัวชี้วัด ป.๓

6.3.1. ๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๒. บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.3.1.1. สาระการเรียนรู้

6.3.1.1.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน - รายการสำหรับเด็ก - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน - เพลง

6.3.2. ๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

6.3.2.1. สาระการเรียนรู้

6.3.2.1.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน - การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน - การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดขอร้อง การพูดทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม

6.3.3. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.3.3.1. สาระการเรียนรู้

6.3.3.1.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด - ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

6.4. ตัวชี้วัด ป.๔

6.4.1. ๑. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

6.4.1.1. สาระการเรียนรู้

6.4.1.1.1. การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

6.4.2. ๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู ๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

6.4.2.1. สาระการเรียนรู้

6.4.2.1.1. การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องเล่า - บทความสั้นๆ - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - โฆษณา - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

6.4.3. ๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

6.4.3.1. สาระการเรียนรู้

6.4.3.1.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

6.4.4. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.4.4.1. สาระการเรียนรู้

6.4.4.1.1. มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.5. ตัวชี้วัด ป.๕

6.5.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

6.5.1.1. สาระการเรียนรู้

6.5.1.1.1. การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องเล่า - บทความ - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - โฆษณา - สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

6.5.2. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

6.5.2.1. สาระการเรียนรู้

6.5.2.1.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

6.5.3. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.5.3.1. สาระการเรียนรู้

6.5.3.1.1. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.6. ตัวชี้วัด ป.๖

6.6.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู

6.6.1.1. สาระการเรียนรู้

6.6.1.1.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.6.2. ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

6.6.2.1. สาระการเรียนรู้

6.6.2.1.1. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

6.6.3. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

6.6.3.1. สาระการเรียนรู้

6.6.3.1.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

6.6.4. ๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

6.6.4.1. สาระการเรียนรู้

6.6.4.1.1. การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น - การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน - การรณรงค์ด้านต่างๆ - การโต้วาที

6.6.5. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.6.5.1. สาระการเรียนรู้

6.6.5.1.1. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

7. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

7.1. มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

7.2. ตัวขี้วัด ป.๑

7.2.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

7.2.1.1. สาระการเรียนรู้

7.2.1.1.1. -พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ -เลขไทย

7.2.2. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

7.2.2.1. สาระการเรียนรู้

7.2.2.1.1. -การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ -มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา -การผันคำ -ความหมายของคำ

7.2.3. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ

7.2.3.1. สาระการเรียนรู้

7.2.3.1.1. การแต่งประโยค

7.2.4. ๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

7.2.4.1. สาระการเรียนรู้

7.2.4.1.1. คำคล้องจอง

7.3. ตัวชี้วัด ป.๒

7.3.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

7.3.1.1. สาระการเรียนรู้

7.3.1.1.1. -พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ -เลขไทย

7.3.2. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

7.3.2.1. สาระการเรียนรู้

7.3.2.1.1. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ -มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ -คำที่มีตัวการันต์ -คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ -คำที่มีอักษรนำ -คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน -คำที่มี รร -ความหมายของคำ

7.3.3. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

7.3.3.1. สาระการเรียนรู้

7.3.3.1.1. -การแต่งประโยค -การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ

7.3.4. ๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง

7.3.4.1. สาระการเรียนรู้

7.3.4.1.1. คำคล้องจอง

7.3.5. ๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

7.3.5.1. สาระการเรียนรู้

7.3.5.1.1. -ภาษาไทยมาตรฐาน -ภาษาถิ่น

7.4. ตัวชี้วัด ป.๓

7.4.1. ๑. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

7.4.1.1. สาระการเรียนรู้

7.4.1.1.1. -การสะกดคำ การแจกลูกและการอ่านเป็นคำ -มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ -คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ -คำที่มีอักษรนำ -คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ -คำที่มี ฤ ฤๅ -คำที่ใช้ บัน บรร -คำที่ใช้ รร -คำที่มีตัวการันต์ -ความหมายของคำ

7.4.2. ๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.4.2.1. สาระการเรียนรู้

7.4.2.1.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา

7.4.3. ๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

7.4.3.1. สาระการเรียนรู้

7.4.3.1.1. การใช้พจนานุกรม

7.4.4. ๔. แต่งประโยคง่ายๆ

7.4.4.1. สาระการเรียนรู้

7.4.4.1.1. การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - ประโยคบอกเล่า - ประโยคปฏิเสธ - ประโยคคำถาม - ประโยคขอร้อง - ประโยคคำสั่ง

7.4.5. ๕. แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

7.4.5.1. สาระการเรียนรู้

7.4.5.1.1. -คำคล้องจอง -คำขวัญ

7.4.6. ๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

7.4.6.1. สาระการเรียนรู้

7.4.6.1.1. -ภาษาไทยมาตรฐาน -ภาษาถิ่น

7.5. ตัวชี้วัด ป.๔

7.5.1. ๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

7.5.1.1. สาระการเรียนรู้

7.5.1.1.1. -คำในแม่ ก กา -มาตราตัวสะกด -การผันอักษร -คำเป็นคำตาย -คำพ้อง

7.5.2. ๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.5.2.1. สาระการเรียนรู้

7.5.2.1.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์

7.5.3. ๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

7.5.3.1. สาระการเรียนรู้

7.5.3.1.1. การใช้พจนานุกรม

7.5.4. ๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

7.5.4.1. สาระการเรียนรู้

7.5.4.1.1. ประโยคสามัญ - ส่วนประกอบของประโยค - ประโยค ๒ ส่วน - ประโยค ๓ ส่วน

7.5.5. ๕. แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

7.5.5.1. สาระการเรียนรู้

7.5.5.1.1. - กลอนสี่ - คำขวัญ

7.5.6. ๖. บอกความหมายของสำนวน

7.5.6.1. สาระการเรียนรู้

7.5.6.1.1. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.5.7. ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

7.5.7.1. สาระการเรียนรู้

7.5.7.1.1. -ภาษาไทยมาตรฐาน -ภาษาถิ่น

7.6. ตัวชี้วัด ป.๕

7.6.1. ๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.6.1.1. สาระการเรียนรู้

7.6.1.1.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำบุพบท - คำสันธาน - คำอุทาน

7.6.2. ๒. จำแนกส่วนประกอบของประโยค

7.6.2.1. สาระการเรียนรู้

7.6.2.1.1. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

7.6.3. ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

7.6.3.1. สาระการเรียนรู้

7.6.3.1.1. -ภาษาไทยมาตรฐาน -ภาษาถิ่น

7.6.4. ๔. ใช้คำราชาศัพท์

7.6.4.1. สาระการเรียนรู้

7.6.4.1.1. คำราชาศัพท์

7.6.5. ๕. บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

7.6.5.1. สาระการเรียนรู้

7.6.5.1.1. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

7.6.6. ๖. แต่งบทร้อยกรอง

7.6.6.1. สาระการเรียนรู้

7.6.6.1.1. กาพย์ยานี ๑๑

7.6.7. ๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

7.6.7.1. สาระการเรียนรู้

7.6.7.1.1. สำนวนที่เป็นพังเพยและสุภาษิต

7.7. ตัวชี้วัด ป.๖

7.7.1. ๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.7.1.1. สาระการเรียนรู้

7.7.1.1.1. ชนิดของคำ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์ - คำบุพบท - คำเชื่อม - คำอุทาน

7.7.2. ๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

7.7.2.1. สาระการเรียนรู้

7.7.2.1.1. - คำราชาศัพท์ - ระดับภาษา - ภาษาถิ่น

7.7.3. ๓. รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

7.7.3.1. สาระการเรียนรู้

7.7.3.1.1. - คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

7.7.4. ๔. ระบุลักษณะของประโยค

7.7.4.1. สาระการเรียนรู้

7.7.4.1.1. -กลุ่มคำหรือวลี -ประโยคสามัญ -ประโยครวม -ประโยคซ้อน

7.7.5. ๕. แต่งบทร้อยกรอง

7.7.5.1. สาระการเรียนรู้

7.7.5.1.1. กลอนสุภาพ

7.7.6. ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

7.7.6.1. สาระการเรียนรู้

7.7.6.1.1. *-สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

8. นางสาวรัตนา ทองสุข เลขที่19 ป.622