หลักการออกกำลังกาย (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการออกกำลังกาย (1) by Mind Map: หลักการออกกำลังกาย (1)

1. 1.ตรวจสุขภาพกับแพทย์ ก่อนออกกำลังกาย

2. 2.ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักและวิธีการ ออกกำลังกายเฉพาะอย่าง

3. 4.เลือกออกกำลังกายหรือ เล่นกีฬาในชยิดที่ชอบและ กระทำได้

4. 5.เลือกชนิดของการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับเพศและวัย

5. 6.เลือกสถานที่ในการออกกำลังกายให้เหมาะสม

6. 7.คำนึงถึงสภาพอากาศ

7. 8.แต่งกายให้เหมาะในการออกกำลังกาย

8. 9.ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือจากเบาไปหนัก

9. 11.ควรออกกำลังกายหลัง จากรับประทานอาหารเสร็จ นานพอสมควร

10. 12.ขณะออกกำลังกาย อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ

11. 13.หยุดออกกำลังกาย ถ้าหากมีอาการปกติขณะ ออกกำลังกายอยู่

12. 14.ออกำลังกายให้เพียงพอ และสม่ำเสมอ

13. 10.ควรออกกำลังกายแบบ กระทำด้วยตนเอง มากกว่าแบบ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่อง ช่วยในการออกกำลังกาย

14. 3.อบอุ่นร่างกาย

15. 15.ควรทำให้ร่างกายกลับสู่ สภาพเดิม หลังจากออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเสร็จ