Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

bus 6011 การตอบคำถาม 1.ตรงประเด็น 2.ขยายความ 3.ยกตัวอย่าง ปล.ใช้ศัพท์ technic by Mind Map: bus 6011
การตอบคำถาม
1.ตรงประเด็น
2.ขยายความ
3.ยกตัวอย่าง
ปล.ใช้ศัพท์ technic
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

bus 6011 การตอบคำถาม 1.ตรงประเด็น 2.ขยายความ 3.ยกตัวอย่าง ปล.ใช้ศัพท์ technic

Chapter 1 Management yesterday and today discussion Question

How dose today 's business world compare with the one of 40 ago? What is different about today. And what is no so different? * จงเปรียบเทียบสภาพของธุรกิจปัจจุบันกับเมื่อ 40 ปีที่แล้วว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากวันนี้ และอะไรบ้างที่ไม่แตกต่าง 10คะแนน ส่ง 29สค55 เข้าอีเมล์

http://department.utcc.ac.th/cte/images/stories/Download/ge/data/BG002/BG002%2001.pdf

อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเลย http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Re_Images.htm

http://www.na-vigator.com/business-management/marketing/170-4p-vs-4c-

http://incquity.com/articles/grow-your-biz/business-restructure

Chapter2 The External Environment ปัจจัยแวดล้อมภายนอก

Peter Drucker said "The essence of a business is outside itself". What do you think this mean ? Do you agree? **แก่นหลักของธุรกิจอยู่ข้างนอกตัวมัน คุณคิดอย่างไร? คุณเห็นด้วยหรือไม่?

-ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจต้องปรับตัวต่อการตอบสนอง

ผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการลูกค้า

ธุรกิจมักได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ

ธุรกิจไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง

http://www.weegy.com/?ConversationId=C8BEB55E

Chapter.......

องค์กรใดจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ และองค์กรใด ไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์

ทำไมกลยุทธจึงล้มเหลว

กลยุทธ์ในองค์กร

ทำไมบริษัทแต่ละบริษัทต้องมีกลยุทธ์ด้วยครับ

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์

Chapter4 Planning and Strategic Management การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

GE's Jack Welch "Manage your destiny, or someone elfe will." What does this mean for strategic management? What does it mean when Welch adds,"...or someone elfe will." ? ** "เราต้องการโชคชะตาด้วยตัวของเราเอง ไม่งั้นคนอื่นจะจัดการให้" คำพูดเมื่อกี้มีความหมายอย่างไรในการจัดการกลยุทธ์ และคนอื่นที่ว่าคือใคร?

http://definetotalqualitymanagement.blogspot.com/2011/12/blog-post_30.html

อันนี้คำตอบ แต่แปลไม่เป็น http://management.blurtit.com/q250468.html

http://www.altfeldinc.com/pdfs/control.pdf

Chapter9 The responsive Organization องค์การที่ไวต่อการตอบสนอง

New node

New node, New node

Would you rather work in mechanistic or an organic organization? Why? **คำแปลจากกูเกิ้ล 555+ คุณค่อนข้างจะทำงานในระบบเครื่องยนต์กลไกหรือองค์กรอินทรีย์? ทำไม?

แนวคิดจาก ยาฮู้ http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061010235330AArqjb6

นี่ก้ออีกแบบ http://qna.rediff.com/questions-and-answers/would-you-rather-work-in-a-mechanistic-or-an-organ/20963934/answers

Mechanistic organization รูปแบบโครงสร้างองค์การที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการกาหนดความเชี่ยวชาญของผู้ทางานสูง มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยจานวนมากตามความเชี่ยวชาญ ช่วงกว้างของการควบคุมแคบ มีกฎระเบียบแบบแผนที่รัดกุม มีการรวมอานาจการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางผู้บริหารระดับสูงมาก การสื่อสารจะเป็นจากบนลงล่างและมีการเปิดโอกาสให้ผู้ทางานในระดับล่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ลักษณะการทางานขององค์การจึงเป็นเหมือนเครื่องจักร มีความแน่นอนสูงความแปรปรวนต่า

Organic organization รูปแบบโครงสร้างองค์การที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนทางาน และระหว่างหน่วยงานไว้อย่างหลวมๆ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย การแบ่งกลุ่มงานจะมีน้อยกว่าองค์การแบบเครื่องจักร การสั่งการมีหลายช่วงทาง การสื่อสารเป็นแบบสองทาง มีการกระจายอานาจสูง บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และการตัดสินใจ มีกฎระเบียบไม่มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย กระบวนการทางานในองค์การแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย บุคลากรมีความเข้าใจและเต็มใจทางานที่ตนเองมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น แต่อาจมีจุดอ่อนที่มีความแปรปรวนสูง ติดตามควบคุมกากับได้ค่อนข้างยาก บางคนจะเรียกองค์การแบบนี้ว่า “องค์การที่มีชีวิต (Living organization)

http://www.unc.edu/~nielsen/soci410/nm1/e1008.gif