ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ by Mind Map: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

1. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

1.1. 1.สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สารเคมี ฯลฯ 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ สิ่งของจำลอง เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องแลป 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การจัดนิทรรศการ สถานการณืจำลอง 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้ Internet ในการสอนหรือการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบกับการเรียนการสอน

2. ความหมายของสื่อที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน

2.1. สื่อ มาจากคำว่า medium ในภาษาลาติน ที่หมายถึง ระหว่าง เป็นการสื่อถึงสิ่งใดๆ ที่สามารถนำข้อมูลของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารได้

2.2. สื่อทางการสอน คือ การนำสื่อมาใช้ในการสอน โดยแาจจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นหลักในการเพิ่มความเข้าใจระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน

2.3. จุดมุ่งหมายของสื่อการเรียนการสอน 1. จูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น 2. เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียน 3. ทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีและสร้างความประทับใจในสิ่งที่เรียน 4. อธิบายเนื้อหาและเพิ่มความเข้าใจในวิชานั้นๆได้อย่างชัดเจน 5. เปิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วนในห้องเรียนมากขึ้น

3. การจำแนกสื่อการเรียนการสอนตามประเภทต่างๆ

3.1. 1. ประสบการณ์ตรงและมีจุดมุ่งหมาย เป็นประสบการณ์ืั้สำคัญสำหรับผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยตรง ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 2. ประสบการณ์จำลอง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการจำลองสถานการณ์ 3. ประสบการณ์นาฎการ เป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้มาจากเรื่องราวในอดีต นิทาน ฯลฯ 4. การสาธิต เป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับนาฏการ แต่ว่าการสาธิตจะให้ความสำคัญกับกระบวนการกับผู้เรียน 5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยเรียนจากแหล่งข้อมูลของจริง 6. นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงความรู้ให้กับผู้ชมสื่อ 7. โทรทัศน์และภาพยนต์ เป็นสื่อการสอนที่สำคัญสามารถให้ทั้งภาพและเสียง ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 8. ภาพนิ่ง บันทึกเสียง วิทยุ สื่อเหล่านี้สามารถให้ประสบการณ์และจำลองความเป็นจริงให้กับผู้เรียนได้ 9. ทัศนสัญลักษณ์ เป็นสื่อการสอนที่มีหลายชนิด เช่น แผนภาพ แผนผัง การ์ตูน ฯลฯ เป็นสื่อที่ทำให้ผู็เรียนสามารถเข้าใจได้เร็ว 10. วจนสัญลักษณ์ เป็นสื่อการสอนที่เป็นนามธรรมที่สุด เช่น ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ

4. สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามคุณสมบัติ

4.1. 1.ทัศนวัสด (Visual Materials) ุเช่น แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป สไลด์ ฯลฯ 2. โสตวัสดุ (Audio Materislsุ) เช่น เครื่่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 3.โสตทศันวสัดุ(Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ 4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องฉายสไลด์ 5. กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดซุ้มในนิทรรศการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

5. การจำแนกสื่อการเรียนการสอนตามรูปแบบ

5.1. 1. สื่อตีพิมพ์ เช่น หนังสือเรียน เอกสารประกอบการสอน 2. วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ 3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย 4. วัสดุถ่ายทอดเสียง

6. ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน

6.1. 1. สื่อการเรียนการสอนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของความแตกต่างจากการรับประสบการณ์แบบเดิม เมื่อเราใช้สื่อแล้ว เราสามารถปรับความเข้าใจของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นได้ 2. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ 3. ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและคิดเป็นอย่างเดียวกัน 5. ทำให้ผู้เรียนมีมโนภาพที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 6. ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น 7. สร้างแรงจูงใจและความสนใจ 8. แปลงประสบการณ์ของผู้เรียนจากรูปธรรมสู่นามธรรม

7. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

7.1. นวัตกรรม มาจากภาษาอังกฤษคำว่า "innovate" แปลว่า ทำใหม่ ทำสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษาด้วย ทำให้เกิดเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนและการศึกษาสามารถก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์ได้ ประโยชน์

8. เทคโนโลยีทางการศึกษา

8.1. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ การออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนกำรสอน เป็นศำสตร์ที่ว่า ด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และกำรประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การเรียนการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษา 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น - ทำให้ผ้เู้รียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 2. ประโยชน์ต่อผู้สอน เช่น - ทำให้ผู้สอนมีประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น 3. ประโยชน์ต่อการจัดการสอน - สามารถเปิดโอกาสของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง - ทำให้ลดดช่องว่างทำงกำรศึกษาใหน้อยลง ฯลฯ