ตัวแปรในภาษา PHP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวแปรในภาษา PHP by Mind Map: ตัวแปรในภาษา PHP

1. กฎการตั้งชื่อตัวแปร

1.1. ขึ้นต้นด้วย $

1.2. ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _

1.3. Case Sensitive ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กถือเป็นคนละตัว

1.4. ไม่ตั้งชื่อซ้ำคำสงวน เช่น $_POST;

2. ชนิดของตัวแปร

2.1. ฺBoolean คือประเภทข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้เพียงสองค่าคือ true หรือ false

2.2. Integer คือประเภทข้อมูลแบบจำนวนเต็ม สามารถเป็นได้จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ

2.3. Floating number คือประเภทข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของจำนวนจริง ซึ่งมักจะใช้ในการเก็บตัวเลขทีมีค่าและความละเอียดมาก

2.4. String คือประเภทข้อมูลประเภทข้อความหรือการนำตัวอักษรหลายๆ ตัวมาต่อกัน

2.5. Array คือประเภทข้อมูลแบบชุดซึ่งมีการเก็บของข้อมูลเป็นลำดับโดยมี Index ในการอ้างถึงค่าของสมาชิกในอาเรย์

2.6. Object คือประเภทข้อมูลแบบ Reference type

2.7. Resource คือประเภทข้อมูลพิเศษที่เก็บข้อมูลจากภายนอก โดยข้อมูลของตัวแปรประเภทนี้มักจะสร้างจากฟังก์ชันพิเศษ

2.8. NULL เป็นข้อมูลชนิดพิเศษในการบ่งบอกถึงว่าตัวแปรไม่ได้ถูกกำหนดหรือสร้างขึ้น

3. การกำหนดค่าให้ตัวแปร

3.1. String Variable -> $MyName = 'Somchai';

3.2. Integer Variable -> $score = 100;

3.3. Boolean Variable -> $_is_a_student = true;

3.4. Float Variable -> $score = 49.5;

4. ค่าคงที่

4.1. ค่าคงที่เป็นการเก็บค่าหนึ่งไว้ตลอดการใช้งานของโปรแกรม ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ตลอด และจะไม่โดนทำลาย

4.2. รูปแบบ define(name, value)

4.3. define คือ คำเฉพาะ

4.4. name คือ ชื่อของค่าคงที่ อาจใช้ชนิดของตัวแปรร่วมได้

4.5. value คือ ค่าที่กำหนดให้ค่าคงที่

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวแปร

5.1. ฟังก์ชัน var_dump() ในการตรวจสอบประเภทของตัวแปร

5.2. ใช้ฟังก์ชัน isset() ในการตรวจสอบว่าตัวแปรถูกประกาศแล้วหรือไม่

5.3. ฟังก์ชัน unset() ใช้สำหรับยกเลิกการประกาศตัวแปรดังกล่าวและคืนค่าหน่วยความจำให้ระบบ