ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาสิ่งแวดล้อม by Mind Map: ปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. ปัญหา

1.1. สัตว์นำ้บางชนิดมีการสูญพันธ์

2. 1. "ซูเปอร์มาร์เก็ต: เลิกขายสัตว์น้ำท่ียังไม่โตเต็มวัย เพราะอาหารทะเลก้าลังจะหมดแล้ว"

2.1. การสูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ

2.1.1. สาเหตุ

2.1.1.1. มีการจับสัตว์นำ้ที่ยังไม่โตเต็มไว้มาขายในซูเปอร์มาร์เก็ต

2.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา

2.1.2.1. 1.มีการทำประมงแบบฟื้นฟู

2.1.2.2. 2.การสร้างบ้านปลา

2.1.2.3. 3.ธนาคารปูม้า