PLan ngày 14/8 mục tiêu 1000 người tiếp cận, 300 người tham gia thực, chốt Deal 30 người. Total d...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLan ngày 14/8 mục tiêu 1000 người tiếp cận, 300 người tham gia thực, chốt Deal 30 người. Total doanh thu:360 triệu by Mind Map: PLan ngày 14/8 mục tiêu 1000 người tiếp cận, 300 người tham gia thực, chốt Deal 30 người. Total doanh thu:360 triệu

1. Sau khoá học

1.1. Email chốt deal

1.2. Thư cảm ơn trên cộng đồng và Social

1.3. Chăm sóc khách hàng

1.4. Thông báo khoá học tiếp theo

2. Trước khoá học

2.1. Kế hoạch MKT

2.1.1. Tạo 3 ladipage cho Fb và Youtube và chạy EMail

2.1.1.1. Tên khoá học

2.1.1.2. Content

2.1.1.2.1. Số liệu viết bài ( 27/7)

2.1.1.2.2. Guu màu sắc: Huy và Nhi (26/7)

2.1.1.2.3. Hình ảnh cá nhân anh Hiệp

2.1.1.2.4. Poster

2.1.1.2.5. TVC tự thuật về Sứ mệnh và cộng đồng

2.1.1.2.6. Thank you Page

2.1.2. Zalo Officail Account (5% kinh phí)

2.1.2.1. Tạo form chạy QC

2.1.2.1.1. L

2.1.2.2. Tạo group K02

2.1.2.2.1. A

2.1.2.3. Content dưới dạng hình ảnh, đơn giản, ngắn gọn

2.1.2.3.1. A, N

2.1.2.4. Icon đại diện K02

2.1.2.4.1. L

2.1.3. Chạy MKT cho Youtube

2.1.3.1. Bài viết QC

2.1.3.1.1. N

2.1.3.2. Video

2.1.3.2.1. H, L

2.1.4. Chạy MKT cho Facebook

2.1.4.1. Tạo Nhóm K02

2.1.4.1.1. Chạy người dùng ảo 300

2.1.4.1.2. Content chào mừng

2.1.4.1.3. List nhũng người mới chào mừng họ

2.1.4.2. Motivation reup.

2.1.4.2.1. V

2.1.4.3. Nhắc về khoá học (3 ngày/ bài)

2.1.4.3.1. N

2.1.4.4. Content 2 bài/ ngày

2.1.4.4.1. Động lực sống

2.1.4.5. Video

2.1.4.5.1. Tự thuật

2.1.4.6. N, A, V

2.1.4.7. Hình ảnh

2.1.4.7.1. Cá nhân anh hiệp

2.1.4.7.2. Poster

2.1.4.7.3. Bannner

2.1.4.7.4. Mô tả bài viết

2.1.5. Email MKT

2.1.5.1. Lấy data chạy tiếp 10 ngàn người

2.1.5.1.1. N

2.1.5.2. Soạn nội dung cho email

2.1.5.2.1. Content

2.1.5.2.2. Hình ảnh

2.2. Nội dung bài giảng

2.2.1. Word

2.2.1.1. Sep

2.2.2. Slide

2.2.2.1. Sep

2.3. Nền tảng dạy học ZOOM

2.3.1. Mua account Zoom

2.3.1.1. L

2.3.2. 300 người

2.3.3. Giá:14tr300

2.3.4. Trong vòng 1 năm

3. Trong khoá học

3.1. Bám sát tình hình livestream xử lý lỗi kĩ thuật

3.1.1. L

3.2. Tương tác

3.3. Chăm sóc khách hàng