หลักสูตร Cpr.E 54 (136)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักสูตร Cpr.E 54 (136) by Mind Map: หลักสูตร Cpr.E 54 (136)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(30)

1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(3)

1.1.1. มนุษย์กับสังคม

1.1.2. มรดกและอารยธรรมของชาติ

1.1.3. มิติทองสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

1.1.4. กฏหมายในชีวิตประจำวัน

1.1.5. เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

1.1.6. เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต

1.1.7. ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน

1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(4)

1.2.1. จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต

1.2.2. มนุษย์สัมพันธ์

1.2.3. ศิลปสุนทรีย์

1.2.4. สุขภาพเพื่อชีวิต

1.3. กลุ่มวิชาภาษา (12)

1.3.1. วิชาบังคับ(6)

1.3.1.1. ภาษาอังกฤษ 1

1.3.1.2. ภาษาอังกฤษ 2

1.3.2. วิชาเลือก(6)

1.3.2.1. ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ

1.3.2.2. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

1.3.2.3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

1.3.2.4. ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

1.4. กลุ่มวิชาพลศึกษา(2)

1.4.1. บาสเกตบอล

1.4.2. วอลเลย์บอล

1.4.3. แบตมินตัน

1.4.4. ลิลาศ

1.4.5. เทควันโด

1.4.6. เทเบิลเทนนิส

1.4.7. ฟุตบอล

1.4.8. เซปักตะกร้อ

1.4.9. เปตอง

1.4.10. ไท้จี๋ / ไท้เก๊ก

1.5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (9)

1.5.1. ชีววิทยาในชีวิประจำวัน

1.5.2. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

1.5.3. อาหาร สุขภาพและคุณภาพ

2. หมวดวิชาเฉพาะ(100)

2.1. กลุ่มวิชาบังคับ(34)

2.1.1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1

2.1.2. ปฏิบติการวงจรไฟฟ้า

2.1.3. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.1.4. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 1

2.1.5. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 2

2.1.6. โครงงาน 1

2.1.7. โครงงาน 2

2.1.8. สัมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.1.9. ประเด็นวิชาชีพในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.1.10. คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

2.1.11. คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

2.1.12. ฟิสิกส์ 1

2.1.13. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

2.1.14. ฟิสิกส์ 2

2.1.15. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(48)

2.2.1. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์(3)

2.2.1.1. ระบบฐานข้อมูล

2.2.2. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์(9)

2.2.2.1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

2.2.2.2. ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

2.2.2.3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2.2.3. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ(18)

2.2.3.1. คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

2.2.3.2. สถิติสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

2.2.3.3. สัญญาณและระบบเบื้องต้น

2.2.3.4. การสื่อสารข้อมูล

2.2.3.5. ระบบปฏิบัติการ

2.2.3.6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.2.4. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(18)

2.2.4.1. การออกแบบลอจิกของระบบดิจิทัล

2.2.4.2. ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล

2.2.4.3. การออกแบบระดับสูงของระบบดิจิทัล

2.2.4.4. การจัดองค์กรของระบบคอมพิวเตอร์

2.2.4.5. แอนะล๊อกและดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

2.2.4.6. ปฏิบัติการแอนะล๊อกและดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

2.2.4.7. การออกแบบระบบฝังตัว

2.2.4.8. ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว

2.3. กลุ่มวิชาเลือก(18)

2.3.1. เครื่องมือสำหรับการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.3.1.1. วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

2.3.1.2. การประมวลสัญญาณดิจิทัล

2.3.1.3. การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี

2.3.1.4. พื้นฐานวิศวกรรมควบคุม

2.3.2. การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.3.2.1. ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.3.2.2. การสื่อสารดิจิทัลและการประมวลสัญญาณ

2.3.3. ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์

2.3.3.1. การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่

2.3.3.2. พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปลโปรแกรม

2.3.3.3. คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

2.3.3.4. การประมวลภาพและการมองเห็นของเครื่อง

2.3.4. ประสิทธภาพและการวิเคราห์การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2.3.4.1. การจำลองและแบบจำลอง

2.3.4.2. การคำนวณแบบขนานและแบบกระจาย

2.3.5. ประเด็นที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.3.5.1. ปัญญาประดิษฐ์

2.3.5.2. การสืบเสาะความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

2.3.5.3. ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

2.3.5.4. คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง

2.3.5.5. เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

2.3.5.6. เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

3.1. XXXXXXX

3.2. XXXXXXX