CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT by Mind Map: CHƯƠNG 1  NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN  GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. 1.1. Một số khái niệm cơ bản trong lý luận giáo dục thể chất mầm non

1.1. 1.1.1. Phát triển thể chất

1.2. 1.1.2. Giáo dục thể chất

1.3. 1.1.3. Chuẩn bị thể chất

1.4. 1.1.4. Hoàn thiện thể chất

1.5. 1.1.5. Bài tập thể chất

1.6. 1.1.6. Thể dục - Thể thao

1.7. 1.1.7. Sức khoẻ

2. 1.2. Cơ sở khoa học của lý luận giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

2.1. 1.2.1. Cơ sở xã hội

2.1.1. Cơ sở tư tưởng

2.2. 1.2.2. Cơ sở khoa học tự nhiên

3. 1.3. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục thể chất mầm non

3.1. 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của giáo dục thể chất mầm non

3.1.1. Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non nghiên cứu mục đích, nhiệm vụ, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục thể chất, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục thể chất ở trường mầm non, mối quan hệ giữa giáo dục thể chất với các mặt giáo dục toàn diện.

3.2. 1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của giáo dục thể chất mầm non

3.3. 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu