Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Вступ до спеціальності "Початкове навчання" by Mind Map: Вступ до
спеціальності
"Початкове
навчання"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Вступ до спеціальності "Початкове навчання"

Система освіти в Україні

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Структура освіти

дошкільну освіту;

загальну середню освіту;

позашкільну освіту;

професійно-технічну освіту;

вищу освіту;

післядипломну освіту;

аспірантуру;

докторантуру;

самоосвіту.

Освітні рівні

— початкова загальна освіта;

— базова загальна середня освіта;

— повна загальна середня освіта;

— професійно-технічна освіта;

— базова вища освіта;

— повна вища освіта.

Освітньо-кваліфікаційні рівні

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр

Організаційні форми навчання у ВНЗ

лекція

практичні заняття

семінарські заняття

лабораторні роботи

індивідуальні заняття

консультації

колоквіум

Професійне становлення майбутнього педагога

Професія

Професія — визначений, відносно самостійний вид трудової діяльності, що виник у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання певних здібностей, знань та навичок.

Професіонал

Професіонал - спеціаліст,який здійснює на високому рівні професійну діяльність, свідомо змінює і розвиває себе в праці, здійснює власний індивідуальний творчий внесок у професію, підвищує соціальний престиж професії.

Професійний розвиток

Професійний розвиток — процес наповнення структурних  компонентів професій­ного  досвіду людини,набуття  нових компетенцій, знань,  умінь та навичок.

Етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів

— самоусвідомлення і прийняття рішення зайнятися самовихованням;

— планування і розробка програми самовиховання;

— безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань в роботі над собою;

— самоконтроль і самокорекція цієї діяльності.

Прийоми роботи над собою

а) самопереконання

б) самонавіювання

в) самопідбадьорювання

г) самозаохочення

ґ) самопримус

д) самоаналіз

є) практичні прийоми

є) «правила моєї поведінки»

ж) самозобов'язання

з) «упізнай себе»

і) «самохарактеристика» і «взаємохарактеристика»

Педагогічна практика

Форми виховної роботи в школі, етичні бесіди, усні журнали, читацькі конференції, КВК, класні години, виставки конкурси, екскурсії та ін.

Педагогічне спілкування

Етапи педагогічного спілкування, прогностичний, комунікативна атака, управління спілкуванням в ході педагогічного процесу, аналіз здійсненої системи спілкування

Загальні основи педагогічної діяльності

Характеристика педагогічної професії

це вид діяльності педагога, який володіє комплексом спеціальних педагогічних знань і практичних навичок, набутих у результаті поглибленої загальної і спеціальної підготовки та досвіду діяльності.

Роль і місце вчителя в суспільстві

Функції вчителя, 1. навчальна, 2. виховна, 3. оберігаюча, 4. інформуюча, 5. організаторська

Особливості педагогічної професії, Сторони педагогічної діяльності, позитивні, Негативні

Особливості педагогічної діяльності

Педагогічна діяльність - це особливий вид соціальної діяльності, що передбачає передавання від старших поколінь до молодших накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Види педагогічної діяльності, Викладання, Виховна робота

Види педагогічної мети, віддалена, стратегічна, що потребує мудрості;, близька, тактична, що потребує умінь;, конкретна, оперативна, що потребує інтуїції

Розв"язання педагогічної ситуації, 1. аналіз ситуації;, 2. вивчення особливостей особистості учня;, 3. детальну розробку проекту рішення;, 4. його практичну реалізацію;, 5. аналіз результату.

Структура педагогічної діяльності, Діагностична діяльність, Орієнтовно-прогностична діяльність, Конструктивно-проектувальна діяльність, Організаційна діяльність, Комунікативно-прогностична діяльність, Аналітично-оцінкова діяльність, Гностична діяльність, Дослідницько творча діяльність

Вимоги до особистості педагога

Риси вчителя, розумна любов до дітей, знання вчителем свого предмета, уміння передавати знання іншим, володіння дердавною мовою

Педагогічна майстерність, базовий, досконалий, творчий