สาระที่ ๒ การเขียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ ๒ การเขียน by Mind Map: สาระที่ ๒ การเขียน

1. มาตรฐาน ท ๒.๑

1.1. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.1. ป.๑

1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.1. ๑. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

1.1.1.1.2. ๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

1.1.1.1.3. ๓. มีมารยาทในการเขียน

1.1.2. ป.๒

1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.2.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจังเต็มบรรทัด

1.1.2.1.2. ๒. เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

1.1.2.1.3. ๓. เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

1.1.2.1.4. ๔. มีมารยาทในการเขียน

1.1.3. ป.๓

1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.3.1.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

1.1.3.1.2. ๒.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน

1.1.3.1.3. ๓.เขียนบันทึกประจำวัน

1.1.3.1.4. ๔.เขียนจดหมายลาครู

1.1.3.1.5. ๕.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

1.1.3.1.6. ๖.มีมารยาทในการเขียน

1.1.4. ป.๔

1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.4.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

1.1.4.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

1.1.4.1.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

1.1.4.1.4. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

1.1.4.1.5. ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

1.1.4.1.6. ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

1.1.4.1.7. ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

1.1.5. ป.๕

1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.5.1.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

1.1.5.1.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

1.1.5.1.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

1.1.5.1.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

1.1.5.1.5. ๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

1.1.5.1.6. ๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

1.1.5.1.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

1.1.5.1.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

1.1.5.1.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

1.1.6. ป.๖

1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.6.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

1.1.6.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

1.1.6.1.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

1.1.6.1.4. ๔.เขียนเรียงความ

1.1.6.1.5. ๕.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

1.1.6.1.6. ๖.เขียนจดหมายส่วนตัว

1.1.6.1.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

1.1.6.1.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

1.1.6.1.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน