แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน "การพูด"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน "การพูด" by Mind Map: แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน "การพูด"

1. วิธีการสอน

1.1. ศึกษาความพร้อมผู้เรียน

1.2. ศึกษาภูมิหลัง

1.3. สร้างบรรยากาศเป็นอิสระ

1.4. คำนึงลักษณะเฉพาะ

1.5. ให้โอกาสทุกคนพูด

1.6. สอนให้ได้ประสบการณ์ตรง

1.7. สอนค่อยเป็นค่อยไป

1.8. อาศัยศรัทธาของผู้เรียน

1.9. ฝึกพูดต่อเนื่อง

1.10. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.11. อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

2. จุดมุ่งหมาย

2.1. กล้าพูด

2.2. มีมารยาท

2.3. ถูกต้อง ชัดเจน สละสวย

2.4. ตรงจุดประสงค์

2.5. เหมาะสมกับกาละเทศะและบุคคล

3. การวัดสมรรถภาพการพูด

3.1. แบบบันทึกพฤติกรรม