ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง by Mind Map: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรคือ

2. กลุ่มตัวอย่างคือ

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

4. การสุ่ม

4.1. 1

4.2. 2

4.3. 3