การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย💻 (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย💻 (1) by Mind Map: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย💻 (1)

1. การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ

1.1. ความหมาย

1.1.1. เป็นการนำเอาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดต่างๆ

1.1.2. ของข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดให้เป็นระเบียบ

1.1.3. การนำเสนอข้อมูลโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ลักษณะ

1.2. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผน

1.2.1. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแน่นอน

1.2.2. และเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล

1.3. การนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผน

1.3.1. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

1.3.2. ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานการนำเสนอแบบนี้จะนำเสนอ

1.3.3. ในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

2.1. ความหมาย

2.1.1. เป็นการนำหลักการของการใช้สื่อสารสนเทศระบบต่างๆ

2.1.2. ใช้ในการนำเสนองานเพื่อให้ผู้ฟังและผู้ชมสามารถจดจำเนื้อหาสาระต่างๆ

2.1.3. เข้าใจเนื้อหามากขึ้นสามารถนำเสนอออกมา ในรูปแบบต่างๆ

2.2. การเขียนบล็อก

2.2.1. เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถเขียนเรื่องราวเนื้อหาหรือข้อมูล

2.2.2. ที่ต้องการนำเสนอลงบนเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามารับข้อมูลข่าวสารได้ง่าย

2.3. วิดีโอ

2.3.1. เป็นการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหว

2.3.2. สามารถจะทำได้ง่ายโดยใช้สมาร์ทโฟน

2.3.3. เช่น ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อให้น่าสนใจ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงง่าย

2.3.4. ผู้รับข้อมูลเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนั้นนั้นได้ง่ายรวดเร็ว

2.4. ภาพอินโฟกราฟิก

2.4.1. นำข้อมูลที่มีเนื้อหาจำนวนมากซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ

2.4.2. มาทำเป็นรูปภาพเพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจจุดประสงค์ของการนำเสนอได้ทันที