หลักและวิวัฒนาการทางการบริหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักและวิวัฒนาการทางการบริหาร by Mind Map: หลักและวิวัฒนาการทางการบริหาร

1. ความหมายของการบริหาร

1.1. 1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคล (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) 2. ร่วมมือกันทำกิจการ 3. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4. โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม

2. ศาสตร์และศิลปะของการบริหาร

2.1. การบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์

2.2. ผู้บริหารที่ดีควรจะต้องมีศิลป์ในการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์สำหรับในการบริหาร

3. วิวัฒนาการของระบบบริหาร

3.1. 1. ระบบการบริหารหรือการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์

3.1.1. การเน้นระบบโครงสร้าง

3.1.1.1. หลักเกณฑ์ในด้านเวลา (Time-Study Principle)

3.1.1.2. หลักเกณฑ์ในด้านอัตราการผลิต (Piece-Rate Principle)

3.1.1.3. การแยกฝ่ายวางแผนออกจากผู้ปฎิบัติ (Separation-of-Planning-From-Performance Principles)

3.1.1.4. การใช้หลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการบริหารงาน (Scientific-Methods-of-Work Principle)

3.1.1.5. หลักการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร (Managerial-Control Principle)

3.1.1.6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการปฎิบัติงาน (Functional-Management Principle)

3.1.2. การเน้นกระบวนการบริหาร

3.1.2.1. เฮนรี่ เฟโอล แบ่งเป็น 5 ขั้น

3.1.2.2. ลูเธอร์ กูลิค แบ่งเป็น 7 ขั้น

3.2. 2. ระบบการบริหารหรือการจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์

3.2.1. 1. การทดลองของเอลตัน เมโย และคณะ (Elton Mayo and Colleagues)

3.2.2. 2. การทดลองของเคิร์ท เลวิน และคณะ (Kurt Lewin and Colleagues) แบ่งลักษณะผู้นำ 3 แบบ

3.2.2.1. แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leader)

3.2.2.2. แบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leader)

3.2.2.3. แบบประชาธิปไตย (Democratic Leader)

3.3. 3. การบริหารเชิงสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์

3.4. 4. การบริหารเชิงระบบหรือวิทยาการจัดการ

4. ลักษณะทั่วไปของการบริหาร