Chương 1

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 1 by Mind Map: Chương 1

1. Biện chứng siêu hình

1.1. Biện chứng

1.1.1. Trong trạng thái liên hệ, có sự phát triển

1.1.1.1. 3 hình thức

1.1.1.1.1. Chất phát thời cổ đại

1.1.1.1.2. Duy tâm cổ điển

1.1.1.1.3. Duy vật

1.2. Siêu hình

1.2.1. Trong sự tách rời, trạng thái tĩnh

2. I. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học

2.1. Nguồn gốc

2.1.1. Nhận thức

2.1.2. Xã hội

2.2. Khái niệm

2.2.1. Triết học là hệ thống lý luận chung nhất

2.2.1.1. Về thế giới

2.2.1.2. Về vai trò, vị trí con người trong thế giới

2.3. Đối tượng

2.3.1. Tư duy con người

2.3.2. Tự nhiên

2.3.3. Xã hội

2.4. Chức năng

2.4.1. Thế giới quan

2.4.2. Phương pháp luận

3. Vấn đề cơ bản

3.1. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

3.1.1. Mặt thứ nhất

3.1.1.1. CNDV (vật chất)

3.1.1.1.1. CNDV chất phác

3.1.1.1.2. CNDV siêu hình

3.1.1.1.3. CNDV biện chứng

3.1.1.2. CNDT (ý thức)

3.1.1.2.1. CNDT chủ quan

3.1.1.2.2. CNDT khách quan

3.1.2. Mặt thứ hai

3.1.2.1. Khả tri luận (thừa nhận)

3.1.2.2. Bất khả tri luận (phủ nhận)

4. II. Triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội

4.1. Sự ra đời

4.1.1. Đk lịch sử

4.1.1.1. Đk kinh tế xã hội

4.1.1.2. Đk lý luận

4.1.1.3. Đk KHTN

4.1.2. Thời kì hình thành và phát triển

4.1.2.1. Hình thành tư tưởng

4.1.2.2. Đề xuất nguyên lý

4.1.2.3. C.Mác và Ph.Angghen bổ sung

4.2. Đối tượng và chức năng

4.2.1. Đối tượng

4.2.1.1. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

4.2.2. Chức năng

4.2.2.1. Thế giới quan

4.2.2.2. Phương pháp luận